Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa

Canon 2232b002aa to skrócona karta informacyjna wyposażona w wyjątkowe funkcje, które umożliwiają szybkie skanowanie dokumentów. Jest wyposażona w wyświetlacz LCD, który pokazuje informacje o skanowanym dokumencie. Posiada także funkcję automatycznego obracania i skalowania, co znacznie skraca czas skanowania. Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa jest łatwa w instalacji i może być łatwo podłączona do komputera bezpośrednio za pomocą kabla USB. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą skanować duże ilości dokumentów w krótkim czasie.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS ( safety data sheet)[1] – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

Dokument ten w krajach Unii Europejskiej, NAFTA i wielu innych musi być obowiązkowo sporządzany przez producentów chemikaliów dla sprzedawanych przez nich niebezpiecznych substancji i preparatów i przekazywany każdemu nabywcy. Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.

Zawartość i struktura kart charakterystyki jest normowana przepisami prawa, różnymi dla krajów UE i NAFTA.

Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28. 05. 2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17. 01. 2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty[2][3]:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu
1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1. 4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2. Elementy oznakowania
2. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje
3. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy
4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze
5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli
8. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność
10. Stabilność chemiczna
10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10. Warunki, których należy unikać
10. 5. Materiały niezgodne
10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność
12. Trwałość i zdolność do rozkładu
12. Zdolność do bioakumulacji
12. Mobilność w glebie
12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN (Numer ONZ)
14. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14. Grupa pakowania
14. Zagrożenia dla środowiska
14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Kraje NAFTA[edytuj | edytuj kod]

W krajach NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) podstawowym dokumentem normującym zawartość MSDS-ów jest norma ANSI Z400. 1-2004[4]. W przypadku eksportu/importu chemikaliów z UE do krajów NAFTA i z krajów NAFTA do UE producenci są zmuszeni dołączać do nich dwa różne dokumenty MSDS, jeden zgodny z normami UE i drugi z normami NAFTA. Istnieje wprawdzie norma ISO definiująca międzynarodowy standard tych dokumentów, nie jest on jednak w pełni respektowany przez kraje NAFTA i UE[5].

Zgodnie z normą ANSI karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na następujące pytania[4]:

 • Co to za materiał? (skład chemiczny, prawidłowy wygląd, nazwa, producent, podstawowe dane fizyczne i chemiczne itp. )
 • Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia? (krótki opis najpoważniejszych zagrożeń i opis jak sobie z nimi szybko poradzić + zwykle dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej)
 • Co powinno się zrobić w razie wystąpienia zagrożenia? (szczegółowy opis działań, które należy podjąć w razie zatrucia/pożaru/skażenia)
 • Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń? (sposoby prawidłowego przechowywania i transportowania, lista potencjalnych czynników ryzyka)
 • Inne pożyteczne informacje (zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp. )

Norma ISO 11014-1 definiuje układ karty charakterystyki w bardziej precyzyjny sposób. Zgodnie z tą normą powinna ona zawierać:[5]

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Safety Data Sheets | Free SDS Database | Chemical Safety, chemicalsafety. com [dostęp 2020-04-07].
 2. EKOS, Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie - EKOS [dostęp 2017-11-06].
 3. Komisja Europejska: Rozporządzenie 2015/830. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015-05-28. [dostęp 2018-01-12]. (pol. ).
 4. a b How do I write an MSDS? , Canadian Centre for Occupational Health & Safety, 2007
 5. a b Norma ISO 11014-1. [dostęp 2008-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-17)].

Jeśli po kliknięciu [Uzyskaj informacje o stanie urządzenia] nie można uzyskać informacji od urządzenia takich jak jego stan czy kalibracja, a identyfikator lub kod PIN/hasło działu nie są rozpoznawane, należy sprawdzić następujące informacje.

Czy drukarka działa prawidłowo?

Sprawdź stan drukarki.

Czy drukarka jest włączona?

Czy kable zostały podłączone prawidłowo?

Czy dla środowiska połączenia zostały wybrane prawidłowe ustawienia?
Drukarki udostępnione w środowisku serwera druku:

Usługa Canon Driver Information Assist Service jest niezbędna. Użyj instalatora sterownika w celu zainstalowania usługi Canon Driver Information Assist Service na serwerze. W środowisku musi być obsługiwany protokół TCP/IP. Jeśli nie zainstalowano protokołu TCP/IP, należy zainstalować go z dysku CD-ROM dla używanego systemu operacyjnego.

Drukarki lokalne (podłączone za pomocą portu USB itd. ):

W tym środowisku ta funkcja nie jest dostępna. Należy użyć innego środowiska połączenia (takiego jak połączenie sieciowe itd. ).

Środowiska połączone za pomocą portów, w których użycie tej funkcji jest niemożliwe:

Funkcja ta nie jest dostępna dla następujących środowisk połączonych za pomocą portów:

Środowisko, w którym komputery łączą się z drukarką bezpośrednio przy użyciu portu USB.

Środowisko, w którym w oknie dialogowym [Właściwości] na karcie [Porty] wybrano ustawienie [Włącz buforowanie drukarek].

Środowisko, w którym komputery są połączone z drukarką z wykorzystaniem portów WSD.

Czy nazwa drukarki jest zbyt długa?

Potwierdź, że długość nazwy drukarki nie przekracza następujących wartości. W takim przypadku funkcja ta nie będzie działać prawidłowo.

Nazwa pod jaką drukarka jest udostępniana: 260 znaków lub mniej.

Nazwa drukarki: 209 znaków lub mniej.

Karty pamięci SD, SDHC, SDXC i Eye-Fi są wyposażone w przełączniki ochrony przed zapisem.
Jeśli <przełącznik ochrony przed zapisem> znajduje się w położeniu zablokowanym, ukazuje się następujący ekran.

Podczas fotografowania:

Jeśli komunikat [Memory card locked] (Karta pamięci jest zablokowana) ukazał się w górnej części ekranu, a pozycja [Recordable shots] (Liczba zdjęć możliwych do zapisania) lub [Elapsed Time](Czas od początku nagrania) ma wartość [0]*, fotografowanie nie jest możliwe.
* Wyżej wymienione komunikaty mogą nie pojawiać się w zależności od modelu aparatu.

Podczas odtwarzania:

Jeśli podejmiesz próbę usunięcia zdjęcia, a w dolnej części ekranu ukaże się komunikat [Memory card locked] (Karta pamięci jest zablokowana), oznacza to, że zdjęcie nie może zostać usunięte.

Jeśli na [monitorze LCD] aparatu ukaże się komunikat [Memory card locked](Karta pamięci jest zablokowana), <przełącznik ochrony przed zapisem> jest ustawiony w pozycji zablokowanej (w dół), więc nie ma możliwości zapisywania lub usuwania zdjęć.
W celu odblokowania przełącznika przesuń <przełącznik ochrony przed zapisem> karty pamięci w górę.

Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa

Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Canon 2232b002aa