Podręcznik protokołu komunikacyjnego 3b Basicbilly

Protokół komunikacyjny 3b Basicbilly jest protokołem sieciowym stworzonym przez firmę Basicbilly. Jest on szeroko stosowany w sieciach komputerowych do wymiany danych między różnymi rodzajami urządzeń. Protokół ten jest zgodny z TCP/IP, dzięki czemu użytkownicy mogą wymieniać informacje między różnymi typami systemów operacyjnych i sieci. Protokół 3b Basicbilly zapewnia wsparcie dla wielu protokołów sieciowych, takich jak SMTP, FTP, Telnet, DNS, DHCP i inne. Pozwala również na tworzenie bezpiecznych połączeń sieciowych poprzez użycie protokołu SSL. Protokół ten jest szeroko stosowany w wielu aplikacjach sieciowych, takich jak usługi pocztowe, systemy kontroli dostępu, systemy monitorowania sieci i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik protokołu komunikacyjnego 3b Basicbilly

 • Język polski bez granic
  Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich
  Poziomy A1 - B2
  https://polskaszkola. php/biblioteka/
  (zakładka: Język polski bez granic)

 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty!  
  Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tomy 1‑5 oraz materiały uzupełniające.
  Podręcznik i materiały są udostępnione bezpłatnie po wypełnieniu formularza.

  https://wid. pl/podrecznik/

 • Miniporadnik gramatyczny dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie

  http://www. php? etap=10&i=1855

 • Edukacja polonijna, Edukacja wczesnoszkolna, Język polski

  https://zpe. pl/edukacja‑za‑granica? filtr_Przedmiot=Edukacja_wczesnoszkolna

 • Podstawa programowa dla uczniów szkół polonijnych – kształcenie językowe
  i kulturowe
  https://www. pl/nowa‑podstawa‑programowa‑dla‑szkol‑polonijnych/

 • Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich uczących się za granicą http://www. php

 • Językowa podróż po Polsce

  Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w polskiej szkole (wiek 11 – 15 lat)
  Poziom elementarny A1

  https://www. pl/web/udsc/materialy‑dydaktyczne‑do‑nauki‑jezyka‑polskiego–dla‑dzieci

 • Polskie Niezapominajki

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako odziedziczonego
  dla klas 1‑3 oraz poradnik metodyczny. Do wykorzystania na poziomie A1

  https://www. pl/wsparcie‑nauczycieli/materialy‑dydaktyczne/

 • Materiały uzupełniające do nauki języka polskiego dla dzieci 

  https://polskaszkola. php/course/emi‑i-maks/

 • Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dorosłych

  “Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1) “Polski na dobry start” (poziom A1)

  https://www. pl/web/udsc/materialy‑dydaktyczne‑do‑nauki‑jezyka‑polskiego–dla‑doroslych

 • Czasopismo dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole” – numer poświęcony problematyce uczenia języka polskiego jako języka drugiego i języka edukacji szkolnej.

  https://jows. pl/wydania/jows‑42019

Aplikacje dostępne w

Sylabus przedmiotu Protokoły w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiówInformatyka
Forma studiówstudia niestacjonarnePoziompierwszego stopniaTytuł zawodowy absolwentainżynierObszary studiównauki techniczne, studia inżynierskieProfilogólnoakademickiModułPrzedmiotProtokoły w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnychSpecjalnośćsystemy komputerowe i oprogramowanieJednostka prowadzącaKatedra Architektury Komputerów i TelekomunikacjiNauczyciel odpowiedzialnyGrzegorz Śliwiński <Grzegorz. Sliwinski@zut. edu. pl>Inni nauczycieleECTS (planowane)2, 0ECTS (formy)Forma zaliczeniaegzaminJęzykpolskiBlok obieralny8Grupa obieralna3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 10 1, 00, 62egzamin
laboratoriaL7 10 1, 00, 38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Sieci komputerowe na poziomie podstawowym
W-2Systemy operacyjne na poziomie podstawowym
W-3Podstawy programowania na poziomie podstawowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność tworzenia nowych protokołów komunikacyjnych oraz zasad ich powstawania.
C-2Podstawowa umiejętność wdrażania istniejących protokołów.
C-3Bezpieczne wykorzystanie protokołów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Laboratoria mają na celu przygotowanie do wdrożenia w czynnym ma bazie protokołów komunikacyjnych warstwy 3 i 4 własnego protokołu z grupy aplikacyjnej. Początkowo zajęcia wprowadzać będą w samo przygotowanie do stworzenia własnego protokołu (ustalenie ramki przesyłanego protokołu, forma wymiany informacji, itp. ). Następnie studenci przystąpią do samego oprogramowania stworzonego protokołu przy pomocy dowolnego kompilatora.• Wprowadzenie do zagadnienia – opis podstawowych założeń do programu oraz możliwości programowych. Przedstawienie zasad tworzenia struktury protokołu. 2
T-L-2• Przygotowanie własnego protokołu w grupach 2 lub 3 osobowych. 2
T-L-3Zatwierdzenie wykonanego protokołu i przystąpienie do tworzenia oprogramowanie1
T-L-4Realizacja założeń programowych3
T-L-5• Zaliczenie przedmiotu2
10
wykłady
T-W-1Zapoznanie z istniejącymi i będącymi z trakcie powstawania protokołami komunikacyjnymi oraz zaprezentowanie możliwości ich wykorzystania. Z gamy protokołów wybrane zostały te, które dają możliwość przedstawienia zależności i niezbędności w ich wykorzystaniu oraz są możliwe w zobrazowaniu w procesie nauczania i zaprezentowania w działaniu.• Wprowadzenie do zagadnienia ( opisanie protokołów w modelu OSI)1
T-W-2Przeprowadzenie analizy zależności przejścia pomiędzy poszczególnymi warstwami OSI protokołów komunikacyjnych1
T-W-3Prezentacja poszczególnych protokołów:SNAP (Sub-Network Access Protocol)TCP (Transmission Control Protocol)IP (Internet Protocol)PPP (Point-to-Point Protocol)SLIP (Serial Line Internet Protocol)SPX (Sequenced Packet Exchange)IPX (Internet Packet Exchange)Protokoły grupy X. 25SIP (SMDS Interface Protocol)ICMP (Internet Control Protocol)UDP (User Datagram Protocol)SNMP (Simple Network Management Protocol)SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)TELNETFTP (File Transfer Protocol)Ipv6CATNIP (Common Architecture for Next-Generation Protocol)CLNP (ISO Connection Network Layer Protocol)RIP (Routing Information Protocol)ERROR (Error Protocol)ECHO (Echo Protocol)SPP (Sequenced Packet Protocol)PEP (Packet Exchanged Protocol)Protokoły Apple TalkRTP (Routing Update Protocol)ARP (Address Resolution Protocol)IPC (Inter-process Communications Protocol)SMB (Server Message Block)PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)HDSLXmodem, Ymodem, ZmodemDHCP7
T-W-4Podsumowanie przedmiotu1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Praca w zespole projektowym15
A-L-3Konsultacje do projektu3
A-L-4Zaliczenie formy2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Zapoznanie się z tematyką prowadzoną na zajęciach5
A-W-3Przygotowanie informacji do zajęć dotyczących konkretnie wskazanego protokołu przez prowadzącego5
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu z przedmiotu5
A-W-5Konsultacje do zajęć3
A-W-6Egzamin2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Zajęcia audytoryjne pozwalające na zapoznanie z zagadnieniem prowadzone na podstawie interakcji ze studentem z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
M-2Zajęcia laboratoryjne pozwalające na stworzenia własnego protokołu komunikacyjnego zgodnie z przyjętymi założeniami stawianymi przez studentem.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne lub pisemne wykładów;
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorów na podstawie oddanego projektu protokołu komunikacyjnego oraz prezentacji działającego rozwiązania autorskiego;

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_O3/02_W01
Zasady fukcjonowania i projektowania protokołów. Przygotowanie do projektowania własnych modeli protokołów. Przygotowanie do pracy w grupie projektowej.
I_1A_W23, I_1A_W04, I_1A_W07, I_1A_W05, I_1A_W22C-3, C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_O3/02_U01
Samodzielnie potrafi zaprojektować i wykonać zasady komunikacji w teleinformatyce.
I_1A_U01, I_1A_U05, I_1A_U09C-2T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-5, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
I_1A_O3/02_K01
Student potrafi współpracować w grupie i uzyskiwać określone cele przy udziała innych osób wraz z wykorzystaniem dostępnych już rozwiązań
I_1A_K01, I_1A_K03C-3, C-2T-W-1, T-L-1M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_O3/02_W01
Zasady fukcjonowania i projektowania protokołów.
2, 0Brak możliwości określenia podstawowych zagadnień z zakresu przedmiotu
3, 0Znajomość nazw i teorii działa podstawowych protokołów
3, 5Potrafi odróżnić możliwości poszczególnych składowych protokołu oraz wskazać właściwe do użycia w danej dziedzinie
4, 0W sposób dobry potrafi opisać wszystkie zależności
4, 5Wykazuje się zamodzielnym wnioskowaniem jednak ma jeszcze braki merytoryczne w pełnej definicji wszystkich aspektów tej dziedziny
5, 0Potrafi samodzielnie wnioskować oraz bęzbłędnie opisywać zależności informatyczne w tej dziedzinie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_O3/02_U01
Samodzielnie potrafi zaprojektować i wykonać zasady komunikacji w teleinformatyce.
2, 0Nie wykonał powierzonego zadania
3, 0Wykonał zadanie w sposób właściwy z wykorzystaniem podstawowych założeń do problemu
3, 5Opracował dodatkowe zagadnienia do problemu (powyżej oceny 3) jednak nie działały one właściwie
4, 0Opracował conajmniej jeden dodatkowy aspekt i działał on poprawnie z stosunku do oceny dostatecznej
4, 5Opracował minimum dwa dodatkowe zagadnienia w stosunku do oceny 3 jednak jeden z nich nie działał w sposób pełny i właściwy
5, 0Opracował conajmniej 2 dodatki w stosunku do oceny 3 i wszystkie działały właściwie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
I_1A_O3/02_K01
Student potrafi współpracować w grupie i uzyskiwać określone cele przy udziała innych osób wraz z wykorzystaniem dostępnych już rozwiązań
2, 0Nie jest w stanie pracować w grupie
3, 0W sposób dostateczny współpracuje z innymi
3, 5Wykazuje się inicjatywą jednak nie przejawia wybitnych osiągnięć w tym zakresie
4, 0Jest osobą wiodącą w grupie
4, 5Potrafi współpracować z innymi, definiuje własne problemy oraz potrafi w grupie je rozwiązywać
5, 0Wybitnie przewodniczy grupie oraz potrafi zmotywować innych do działania (łącznie z innymi grupami)

Literatura podstawowa

 1. Marek Sportack, Sieci komputerowe księga eksperta, Helion, 1999, ISBN 83-7197-076-5
 2. Peter Rybaczyk, Podręcznik Inżynierii Internetu, Novell Press, 1999, ISBN 83-7101-413-9
 3. Frank J. Derfler, Poznaj sieci, Mikom, 1999, ISBN 83-7158-179-3
 4. Mark A. Miller, Sieci – Internetworking, Wydawnictwo RM, 1996, ISBN 83-87216-82-8
 5. Praca zbiorowa, NetWorld – Sieci komputerowe i telekomunikacja, IDG Poland S. A., 1999
 6. Lesze Dziczkowski Maria Dziczkowska, Obsługa i budowa modemu, Helion, 1997, ISBN 83-86718-42-0
 7. Praca zbiorowa, Studia Informatica, IX Konferencja Sieci Komputerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002, ISSN 0208-7286
 8. J. Casad, B. Willsey, TCP/IP – Świat Internetu, MIKOM, 1999, ISBN 83-7158-189-0

Tanie książki - Twoja księgarnia internetowa.

 • Strona główna
 • Podręczniki szkolnePodręczniki do nauki językówJęzyk niemiecki
 • Direkt 3b. Podręcznik z ćwiczeniami
  SzczegółyOpisRecenzje (0)
 • Podobne produkty
  • Autorzy: Beata Ćwikowska, Giorgio Motta
  • Wydawnictwo Lektorklett
  • Seria Direkt
  • Rok wydania: 2009
  • Oprawa: Miękka
  • Ilość stron: 106
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 46668102333KS
  • ISBN: 9788374290944
  • Powiązane tematy: język niemiecki, przygotowanie do matury, podręczniki dla szkół średnich, poszczególne języki

  Opis

  Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD: pełen katalog tematów maturalnych, trening maturalny od pierwszej lekcji, zadania w formacie maturalnym od pierwszego tomu, unikalne portfolio maturalne pozwala na planowanie i bieżącą kontrolę stopnia przygotowania do matury, płyta CD gratis do każdego podręcznika, atrakcyjna cena. Korzyści dla ucznia: aktualna tematyka odnosząca się do realiów życia młodzieży motywuje do nauki języka niemieckiego, strona wprowadzająca do każdego rozdziału zawierająca informacje o zakresie tematycznym i formach egzaminacyjnych oraz specjalnie oznaczone zadania przygotowujące do matury umożliwiają wcześniejsze zapoznanie się z wymogami i formą matury, zadania maturalne od pierwszej lekcji motywują uczniów do systematycznej pracy, Blitz-Grammatik – podsumowanie zagadnień gramatycznych danego rozdziału z komentarzem w języku polskim ułatwia zrozumienie i utrwalenie gramatyki, atrakcyjna szata graficzna – rysunki i zdjęcia inspirują do ćwiczenia wypowiedzi ustnej.

  Kurs języka niemieckiego dla szkół średnich przeznaczony dla uczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo. Direkt to kurs w wydaniu semestralnym – po dwa tomy na rok. Składa się z 6 tomów kursu podstawowego. Podział ten umożliwia dostosowanie podręcznika do poziomu klasy i pracę z tym tytułem zarówno w grupach całkowicie początkujących, w grupach tzw. fałszywych początkujących oraz średnio zaawansowanych. Cały kurs realizuje wymagania ESOKJ na poziomach: A1, A2 oraz B1 i przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

  Warto zwrócić uwagę na...

  Direkt 3b. Podręcznik z ćwiczeniami

  Kurs języka niemieckiego dla szkół średnich przeznaczony dla uczniów kontynuujących naukę i przygotowujących się do matury na poziomie rozszerzonym. Direkt to kurs w wydaniu semestralnym. Składa się z 5 tomów opracowanych specjalnie dla grup kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym – po 2 tomy...

  najniższa cena z 30 dni:32, 33 zł

  Expedition Deutsch 3B+ Podręcznik z ćwiczeniami +CD

  Kurs zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyprawę, w trakcie której poznają współczesny język niemiecki i zdobędą umiejętności komunikowania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.

  35, 95 zł

  Expedition Deutsch 3B Podręcznik z ćwiczeniami +CD

  AHA NEU 3B Podręcznik z ćwiczeniami +CD kurs podstawowy

  Uaktualniony podręcznik z ćwiczeniami aha! Neu 3B. Kurs podstawowy w wersji papierowej oraz elektronicznej na platformie edukacyjnej WSiPnet. pl to najlepszy sposób na skuteczną naukę języka niemieckiego. Rozwiązywanie ćwiczeń online (treningów) uatrakcyjnia naukę i pozwala na śledzenie postępów w...

  40, 60 zł

  AHA NEU 3B Podręcznik z ćwiczeniami +CD rozszerzony - 2014

  Podręcznik aha! Neu. Kurs rozszerzony w wersji papierowej oraz elektronicznej na platformie edukacyjnej WSiPnet. pl to najlepszy sposób na skuteczną naukę języka niemieckiego w gimnazjum. Rozwiązywanie zadań online uatrakcyjnia naukę i pozwala na śledzenie postępów w rozwoju wszystkich sprawności...

  Direkt plus 3b. Podręcznik

  Direkt plus to nowa odsłona bestsellerowego kursu do nauki języka niemieckiego w wydaniu semestralnym. Idealnie sprawdzi się w pracy z uczniami o różnym poziomie zaawansowania językowego. Direkt plus to doskonały wybór zarówno dla uczniów liceów jak i techników. Z kursem mogą pracować uczniowie...

  32, 59 zł

  19, 13 zł46, 60 zł46, 42 zł46, 03 zł

  Direkt plus 2a. Podręcznik

  Direkt plus 2b. Podręcznik

Bestsellery - podręczniki

 • Poprzednie
 • Następne
 • Gadu-gadu, czyli Logopedia 3+

  Ćwiczenia znajdujące sięw książeczce skuteczniei w zabawny sposób pomogądzieciom prawidłowo wymawiaćgłoski i wyrazy. Są wspaniałąpomocą dydaktyczną dlanauczycieli oraz dla rodzicówdo pracy z dziećmi w domu.

  Ocena: 0/5

  Książka, op. miękka

  Oprawa:miękka

  Cena detaliczna14, 90 zł9, 90 zł

  Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy. Ćwiczenia usprawniające

  Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku, z opóźnionym rozwojem mowy, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa. Zamieszczony w niej bogaty materiał...

  19, 50 zł18, 53 zł

  Wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Słucham i uczę się mówić + CD

  Wykrzyknienia i wyrażenie dźwiękonaśladowcze pojawiają się pod koniec pierwszego roku życia dziecka. Pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju mowy i komunikacji. Dla wielu dzieci jeszcze przez kolejne dwa lata pozostają jedynym sposobem przekazywania znaczeń. Onomatopeje w naturalny sposób umożliwiają...

  Książka z płytą

  Samogłoski i wykrzyknienia. Słucham i uczę się mówić + CD

  Prawidłowa artykulacja samogłosek ma zasadnicze znaczenie dla wyrazistości wymowy, a tym samym do bycia rozumianym. Małe dziecko rozpoczyna ćwiczenie wokalizowania samogłosek już pod koniec drugiego miesiąca życia. W gaworzeniu niemowlęcym można usłyszeć wiele samogłosek, które nie występują w...

  Ocena: 5/5

  26, 00 zł25, 99 zł

  Trudne głoski. Słucham i uczę się mówić + CD

  Trudne głoski to kolejne ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, dzieci dwujęzycznych, oraz osób uczących się języka polskiego jako obcego. Warunkiem prawidłowej wymowy głosek jest ich właściwa percepcja, czyli odbiór słuchowy. Dla dziecka z zaburzonym słuchem fonemowym głoski... pl/cwiczenia-log-dla-przedszkola-sz-z-cz-dz-anna-willman-p-1377281. html" data-id="1377281" data-name="Ćwiczenia log, dla przedszkola SZ, Ż, CZ, DŻ" data-category="Wychowanie przedszkolne" data-price="3. 99" data-list="produkt_besty_podreczniki_szkolne" data-model="9788366482586" data-position="7" data-module-id="8129" data-module-name="Bestsellery - podręczniki szkolne" data-module-position="2" data-brand="SBM">Ćwiczenia log, dla przedszkola SZ, Ż, CZ, DŻ

  Ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków zawierają materiały przeznaczone dla rodziców przygotowane przez doświadczoną logopedkę Magdalenę Bielenin, która dzieli się wiedzą o rozwoju mowy dziecka od pierwszych miesięcy do sześciu lat. Oprócz cennych porad dotyczących rozpoznawania wad wymowy...

  6, 99 zł3, 99 zł

  36, 00 zł32, 40 zł

  Zabawy dla dzieci z autyzmem

  "Zabawy dla dzieci z autyzmem" jest książką przeznaczoną do organizacji zabaw dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest to świetne narzędzie do pracy, przygotowane przez dwie profesjonalistki, którego korzyści odkryją zarówno nauczyciele jak i opiekunowie dzieci z autyzmem. Zaproponowane... pl/owocna-edukacja-slownik-ortograficzny-klasa-1-3-p-894224. html" data-id="894224" data-name="Owocna edukacja. Słownik ortograficzny. Klasa 1-3" data-category="Nauczanie zintegrowane" data-price="25. 56" data-list="produkt_besty_podreczniki_szkolne" data-model="9788378737452" data-position="10" data-module-id="8129" data-module-name="Bestsellery - podręczniki szkolne" data-module-position="2" data-brand="Wydawnictwo Mac Edukacja">Owocna edukacja. Klasa 1-3

  Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to... pl/superoko-cwiczenia-usprawniajace-percepcje-wzrokowa-koordynacje-ruchowo-wzrokowa-i-orientacje-przestrzenna-dla-dzieci-i-doroslych-iwona-tomasik-p-522091. html" data-id="522091" data-name="Superoko. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych" data-category="Pozostałe" data-price="19. 95" data-list="produkt_besty_podreczniki_szkolne" data-model="70392103095KS" data-position="11" data-module-id="8129" data-module-name="Bestsellery - podręczniki szkolne" data-module-position="2" data-brand="Harmonia">

  21, 00 zł19, 95 zł

  Książka, op. twarda

  Oprawa:twarda

  35, 00 zł34, 99 zł

  Wybrane bestsellery

  Lucia

  Pierwszy tom nowej serii z porucznik Lucią Guerrero. Grupa studentów kryminologii Uniwersytetu w Salamance odkrywa istnienie mordercy, który przez kilkadziesiąt lat wymykał się organom ścigania. Zabójca aranżuje miejsca zbrodni na wzór scen z renesansowych obrazów. W tym samym czasie w Madrycie...

  29, 95 zł

  LEGO Minecraft Bastion miecza 21244

  Gracze budują i walczą w Bastionie miecza z gry Minecraft® Jeśli znasz ośmioletniego lub starszego fana Minecrafta®, podaruj mu kultowy diamentowy miecz w ogromnej skali! LEGO® Minecraft Bastion miecza (21244) wykorzystuje tę cenną broń jako superfajną bazę, gdzie dzieci mogą zbudować miejsce...

  168, 75 zł

  Cztery po północy

  Cztery krótkie powieści mistrza grozy, w których rzeczywistość przeplata się z surrealistycznymi koszmarami, jakie mogą się zdarzyć tylko w najstraszniejszych godzinach: między północą a czwartą nad ranem. Jedna z nich, ukryte okno, ukryty ogród, doczekała się ekranizacji pod tytułem sekretne okno,...

  45, 60 zł90, 43 zł

  LEGO City Parking dla pojazdów uprzywilejowanych 60371

  Zestaw z policją, strażą i karetką Dzięki temu zestawowi LEGO® City Parking dla pojazdów uprzywilejowanych (60371) dzieci mogą bawić się w członków ekip policyjnych, strażackich i ratunkowych. Ta dwupiętrowa siedziba służb ma wiele funkcji umożliwiających zabawę, w tym helikopter strażacki,...

  239, 33 zł

  Usidleni. Prawdziwe historie opętań

  Prawdziwe i wstrząsające świadectwa demonicznych prześladowań Zjawisko opętania i różne sposoby walki z nim towarzyszą ludzkości niemalże od zarania dziejów. Również dziś, gdy psychiatrzy wykluczają zaburzenia czy chorobę psychiczną, sprawę nierzadko przejmują egzorcyści, którzy przyczyn...

  28, 50 zł

  Audiobook Pas Ilmarinena mp3

  Wojna obudziła demony nie tylko w ludziach. W chwili, gdy mroźną ciszę nad fińskimi lasami zburzył łoskot radzieckich dział, rozpoczęła się inna, równie okrutna wojna. Ambitny oficer NKWD Siergiej Muchalew podąża za jednostkami Armii Czerwonej, by odkrywać i zagarniać prastare tajemnice puszczy....

  44, 99 zł

  LEGO City Przygody samochodem terenowym z napędem 4x4 60387

  Zestaw z terenówką do zabawy w biwakowanie Dzieci każdego dnia mogą wyruszać na kemping z zestawem LEGO® City Przygody samochodem terenowym z napędem 4x4 (60387). Terenówka ma duże opony i wysokie zawieszenie. W zestawie są także dwa rowery górskie, namiot LEGO i fajne akcesoria, w tym ognisko....

  102, 59 zł

  Niepamięć

  Nazywam się Dariusz Suder. Mam czterdzieści dziewięć lat i tytanową płytkę w czaszce. Nie pamiętam sporej części swojego życia, wiele jego fragmentów straciłem bezpowrotnie. Wiele również wskazuje na to, że popełniłem zbrodnię. Niejedną zbrodnię... Podinspektor Dariusz Suder, parę tygodni po...

  29, 81 zł

  Boski gniew. Tom 3

  Historia się powtarza, a ostatnio nie poszło zbyt dobrze… Alexandria nie jest pewna, czy doczeka dnia swoich osiemnastych urodzin i przebudzenia. Dawno zapomniany i fanatyczny zakon stara się ją zabić, a jeśli Rada odkryje, co zrobiła w Catskills, będzie miała przerąbane... tak jak i Aiden. Jeśli...

  33, 69 zł

  eBook Jesteś moją zagadką. Honey mobi epub

  Nicholas McKinley przyjeżdża do Miami, aby pomóc choremu ojcu i beztroskiemu bratu w prowadzeniu firmy. Zanim jednak mężczyzna odda się obowiązkom, spędza gorącą noc w objęciach pięknej blondynki, która rano znika bez słowa. Nick jest w szoku, gdy następnego dnia widzi namiętną nieznajomą w biurze....

  38, 87 zł

  Czyste serce. Tom 2

  Istnieją pragnienia, ale istnieje też przeznaczenie? Przepowiednia mówi, że Alex stworzona jest do wielkich rzeczy, co wcale nie jest fajne, zwłaszcza, że Seth, z którym jest w dziwny sposób połączona, pojawia się wszędzie tam, gdzie ona. Na sali treningowej, przed klasą, a także notorycznie w jej...

  34, 01 zł

  Zobacz, dlaczego warto nam zaufać

Podręcznik protokołu komunikacyjnego 3b Basicbilly

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik protokołu komunikacyjnego 3b Basicbilly

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik protokołu komunikacyjnego 3b Basicbilly