Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic

Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic to bezpłatny podręcznik dla użytkowników, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, użytkowania i naprawy pralki Aeg Lavamat 50550 Electronic. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat specyfikacji technicznych, funkcji i właściwości pralki, a także instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji. Zawiera również podsumowanie niezbędnych procedur, w tym zmiany ustawień, wybór odpowiednich programów prania, wybór odpowiedniego dysku twardego oraz wiele innych. Podręcznik jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować swoje urządzenie, a także dla osób, które potrzebują informacji na temat napraw lub konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic

 • W AEG wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

  Dowiedz się więcej

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

  Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX LAV45050. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX LAV45050 będzie przydatna.

  Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX LAV45050

  Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

  AEG-ELECTROLUX LAV45050 (1052 ko)

  Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX LAV45050

  Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

  [... ] LAVAMAT 45050Ekologiczna pralka automatyczna Informacje dla u¿ytkownikaPERFEKT IN FORM UND FUNKTIONInstrukcja obs³ugiSPIS TREOECIDla U¯YTKOWNIKA................................................... 4 Wskazówki bezpieczeñstwa...................................... 4 Obs³uga.................................................................. 5 Usuniêcie opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia............. [... ] Jednoczeoenie wcisn¹æ i przytrzymaæ przynajmniej przez 2 sekundy przycisk Pranie wstêpne i Szybkie pranie. Na panelu ze wskaYnikami etapów programu zostanie podoewietlona lampka P³ukanie dodatkowe. Dodatkowy cykl p³ukania zosta³ ustawiony i pozostaje zaprogramowany do momentu, a¿ Pañstwo anuluj¹ jego ustawienie. Pokrêt³em programatora ustawiæ program Bia³a i kolorowa bielizna do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub Bielizna delikatna. Jednoczeoenie wcisn¹æ i przytrzymaæ przynajmniej przez 2 sekundy przycisk Pranie wstêpne i Szybkie pranie. Na panelu ze wskaYnikami etapów programu zgaoenie lampka P³ukanie dodatkowe. Dodatkowy cykl p³ukania zosta³ anulowany.- Koniec programu Podoewietlenie tej lampki sygnalizuje koniec programu prania. Pokrywa / DrzwiPo w³¹czeniu urz¹dzenia lampkaOtevírání a zavírání víkaPokud chcete otevøít víko kdyz je spotøebiè zapnutý, musíte nejprve provoz pøerusit stiskem tlaèítka START / PAUZA. Pkud je spotøebiè zapnutý, kontrolka DVEØE ukazuje.11Zdali je mozné víko otevøít:: Kontrolka DVEØE nesvítí svítí zelenì Mùze být víko otevøeno? Ne AnoJeoeli: - przycisk START/PAUZA pulsuje na czerwono, - lampka KONIEC pulsuje 4 razy i rozlegaj¹ siê 4 sygna³y akustyczne, oznacza to, ¿e próbowano w³¹czyæ program prania przy niedok³adnie zamkniêtej pokrywie. Nale¿y wtedy dok³adnie zamkn¹æ pokrywê i ponownie w³¹czyæ program prania.Czynnooeci w czasie trwania programu praniaDok³adanie bieliznyWcisn¹æ przycisk Start/Pauza: odpowiedni wskaYnik bêdzie pulsowa³ w trybie pauzy. Przy otwieraniu pokrywy bêdzie s³yszalne dwukrotne,, klikniêcie" blokady pokrywy. Ponowne wcioeniêcie przycisku spowoduje wznowienie pracy pralki. firanek i zas³on.1, 0 kg 2, 5 kg40 30-401, 0 kg- WE£NA / - PRANIE RÊCZNE Tkaniny we³niane, które mo¿na praæ w pralce automatycznej, oznaczone jako,, czysta ¿ywa we³na, mo¿na praæ mechanicznie, nie kurczy siê". Bardzo delikatne tkaniny do prania rêcznego.Ý-30*program testowy na zgodnooeæ z norm¹ EN 456 (Bawe³na Energooszczêdny E 60°).14Oddzielne p³ukanieRodzaj bieliznyBAWE£NA Energooszczêdny E SYNTETYKI £atwe prasowanie DELIKATNE WE£NA RÊCZNE / PRANIE Wsad 5, 0 kg 2, 5 kg 1, 0 kg 2, 5 kg 1, 0 kgProgram- P£UKANIEOddzielne wirowanie- WIROWANIE15Zu¿ycie wody, energii elektrycznej i czasu w wybranych programachPROGRAM/ TEMPERATURA BIA³A / KOLOROWA BIELIZNA DO GOTOWANIA 95 Energooszczêdny "E"* BIA³A / KOLOROWA BIELIZNA DO GOTOWANIA 40 SYNTETYKI 60 BIELIZNA DELIKATNA 30 WE³NA / TKANINY DO PRANIA RÊCZNEGO 30 PE£NY WSAD w kg 5, 0 5, 0 5, 0 2, 5 2, 5 1, 0 ZU¯YCIE wody w litrach 63 42 58 57 52 53 ZU¯YCIE energii w kWh 2, 10 0, 95 0, 65 1, 10 0, 40 0, 35 CZAS trwania w minutach 140-150 140-150 115-125 90-100 60-70 50-60*Wskazówka: program testowy na zgodnooeæ z norm¹ EN 60 456. Wartooeci podane w tabeli dotycz¹ warunków znormalizowanych oeredniego gospodarstwa domowego. S¹ one pomocne w ogólnej orientacji w zakresie zu¿ycia wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych. Rzeczywiste wartooeci mog¹ w praktyce nieco odbiegaæ od danych zamieszczonych w tabeli (w zale¿nooeci od cioenienia i temperatury wody oraz wahañ napiêcia elektrycznego w miejscu eksploatacji pralki).16WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE PRANIASortowanie i przygotowanie bielizny· Przed przyst¹pieniem do prania odzie¿y nale¿y j¹ posortowaæ na tkaniny, które nie musz¹ byæ traktowane ze szczególn¹ ostro¿nooeci¹ i mo¿na je poddaæ normalnemu praniu i wirowaniu oraz na tkaniny delikatne, wed³ug wskazówek producenta na metkach. W przypadku prania jednoczeoenie tkanin o ró¿nych wymaganiach, nale¿y zawsze wybraæ program w³aoeciwy dla najdelikatniejszej tkaniny. · Tkaniny bia³e i kolorowe nale¿y praæ oddzielnie. Inaczej tkaniny bia³e mog¹ zafarbowaæ lub przybraæ szary kolor. · Nowe ubrania nale¿y praæ po raz pierwszy oddzielnie, gdy¿ mog¹ farbowaæ inn¹ odzie¿. ] Wyj¹æ zabezpieczenie pod silnikiem i postawiæ pralkê.Pochyliæ pralkê do ty³u, obróciæ o 1/4 obrotu i postawiæ na jednym z rogów, aby zdj¹æ podstawê.Otworzyæ pokrywê pralki, wyj¹æ element styropianowy oraz elastyczne kliny blokuj¹ce bêben. Zamkn¹æ pokrywê.Z tylnej oecianki pralki wyj¹æ dwa bolce i podk³adki dystansowe kluczem 10 mm.Zaoelepiæ widoczne otwory dwoma zaoelepkami plastikowymi znajduj¹cymi siê na wyposa¿eniu pralki.27Nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie zabezpieczenia transportowe zosta³y wyjête z pralki. Zalecamy je zachowaæ na wypadek ponownego przewo¿enia pralki.Je¿eli chcielibyoecie Pañstwo ustawiæ pralkê w ci¹gu szafek kuchennych, istnieje mo¿liwooeæ uciêcia wspornika podtrzymuj¹cego wê¿e w tylnej czêoeci pralki. Boczne podk³adki dystansuj¹ce w³o¿yæ na miejsce.UstawieniePralkê nale¿y ustawiæ na równym i twardym pod³o¿u, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. ]


  WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX LAV45050

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
  W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

  Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX LAV45050.

  Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
  Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

  Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0 będzie przydatna.

  Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0

  Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

  AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0 (0 ko)

  Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0

  Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

  [... ] LAVAMAT 5. 0Instrukcja obslugiPralka2Spis treci Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakoci. Aby zapewni optymalne i prawidlowe dzialanie Pastwa urzdzenia prosimy o dokladne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi. Pozwoli to Pastwu na doskonale i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obslugi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej równie w przyszloci. [... ] KOLDRY 40° - 30° Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 2 kg Specjalny program przeznaczony do prania pojedynczo syntetycznych koców, kolder, na rzut itp. ZMNIEJSZENIE PRDKOCI WI ROWANIA19OpcjeKomora na detergentZMNIEJSZENIE PRDKOCI WI ROWANIA/STOP Z WOD - DO DATKOWE PLU KANIEZMNIEJSZENIE PRDKOCI WI ROWANIA20Programy praniaProgram Maksymalna i minimalna temperatura Opis programu Maksymalna waga wsadu Rodzaj tkanin WELNIANE PLUS 40°- pranie w zimnej wodzie Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 2 kg Program prania dla rzeczy welnianych nad ajcych do prania w pralce oraz rzeczy wel nianych i tkanin delikatnych do prania rczne go. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o duej objtoci mog powodowa brak wywa enia prania. Jeli urzdzenie nie przeprowa dza kocowej fazy wirowania, naley doda wicej rzeczy i rozloy pranie w bbnie, a nastpnie wybra program wirowania. BIELIZNA 40°- pranie w zimnej wodzie Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 1 kg Ten program jest przeznaczony do prania rze czy bardzo delikatnych, takich jak bielizna, staniki, figi itd. JEDWABNE 30°- pranie w zimnej wodzie Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 1 kg Ten program zalecany jest do tkanin jedwab nych wymagajcych delikatnego prania i wi rowania ODZIE SPORTOWA 40°- pranie w zimnej wodzie Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. Po wybraniu tego programu nie naley dodawa adnych dodatków.ZMNIEJSZENIE PRDKOCI WI ROWANIA/STOP Z WODProgram Maksymalna i minimalna temperatura Opis programu Maksymalna waga wsadu Rodzaj tkanin INTENSYWNE SPORTOWE 40°- pranie w zimnej wodzie Pranie wstpne - Pranie zasadnicze - Pluka nia - Krótkie wirowanie Maks. wsad 3 kg Specjalny program przeznaczony do prania bardzo zabrudzonych ubra sportowych. Pralka automatycznie doda faz prania wstpnego przed praniem zasadniczym, aby usun plamy z blota. SUPER SZYBKIE 30° Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 3 kg Program sluy do szybkiego prania ubra sportowych z bawelny lub tkanin syntetycz nych, które s lekko zabrudzone lub byly no szone tylko jeden raz. SZYBKIE PRANIE INTENSYWNE 60° - 40° Pranie zasadnicze - Plukania - Krótkie wiro wanie Maks. wsad 5 kg Program szybkiego prania do rzeczy lekko za brudzonych bialych lub o utrwalonych kolo rach z bawelny i tkanin mieszanych. EKONOMICZNE 60° Pranie zasadnicze - Plukania - Dlugie wiro wanie Maks. Ten program mona wybra dla normalnie lub lekko zabrudzonych tkanin bawelnianych. Pozwala to uzyska dobre wy niki prania przy jednoczesnej oszczdnoci zuycia energii.21ZMNIEJSZENIE PRDKOCI WI ROWANIA/STOP Z WOD - PRA NIE WSTPNE ODPLAMIANIE DODATKOWE PLUKANIE22Przydatne rady i wskazówkiProgram Maksymalna i minimalna temperatura Opis programu Maksymalna waga wsadu Rodzaj tkanin / WYL Sluy do anulowania trwajcego programu lub wylczania pralki.1) Po wybraniu opcji SUPER SZYBKIE za pomoc przycisku SKRÓCENIE CZASU PROGRAMU zaleca si zredukowanie maksymalnego wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pelny wsad jest moliwy, lecz wyniki prania bd nieco mniej zadowalajce.Sortowanie praniaNaley przestrzega umieszczonych na metkach zalece producenta odziey dotyczcych prania. Ubrania posortowa w nastpujcy sposób: biale, kolo rowe, syntetyczne, delikatne, welniane.Temperatury95° lub 90° do rednio zabrudzonej bialej bawelny i lnu (np. ] Po uloeniu wa doplywowego do krci nakrtk, aby nie doszlo do wycieków. Jeli jest on za krótki i nie mona przenie zaworu doplywowego, nale y kupi nowy, dluszy w specjalnie przeznaczony do tego celu. Instalacja powinna spelnia wymaga nia lokalnego zakladu wodocigowego oraz norm budowlanych. Sprawdzi w rozdziale "Dane techniczne" minimalne cinienie wody wymagane do zapewnienia bezpiecznej pracy urzdzenia.Urzdzenie AquastopW doplywowy wody jest wyposaony w zabezpieczenie przed zalaniem, które chroni przed ewentualn nieszczelnoci wa wynikajc z naturalnego starzenia si materialu. ]


  WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5. 0

  Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
  W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

  Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX LAVAMAT5.

 • Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik menedżera Aeg Lavamat 50550 Electronic