Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Edw 1100

Instalacja i konserwacja Electrolux EDW 1100 to proces, który wymaga wiedzy i wprawy. Aby zainstalować i zadbać o ten model odkurzacza, należy wykonać kilka kroków. Przede wszystkim należy upewnić się, że odkurzacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego. Następnie należy upewnić się, że wszystkie filtry i końcówki są odpowiednio wyregulowane i czyste. Po zainstalowaniu odkurzacza należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, aby upewnić się, że wszystkie funkcje działają prawidłowo. W celu zapewnienia optymalnego działania odkurzacza, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, filtry i inne części. Regularna konserwacja i czyszczenie pozwala utrzymać odkurzacz w dobrym stanie i zapobiec awariom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Edw 1100

Aby uzyskać najlepszą wydajność i najdłuższą żywotność zmywarki, ważne jest, aby regularnie dbać o urządzenie. Electrolux sprawia, że proces ten jest intuicyjny i łatwy.

Korzystając z aplikacji My Electrolux Kitchen za pośrednictwem QuickSelect z Wi-Fi, możesz między innymi kontrolować zużycie energii, otrzymywać ostrzeżenia o konserwacji lub zapisywać ulubione ustawienia. Kiedy jesteś podłączony, optymalna pielęgnacja urządzenia jest na wyciągnięcie ręki.

Pielęgnacja urządzenia

Powiadomienia o konserwacji urządzenia (nie dotyczy czyszczenia ramienia natryskowego lub filtra) otrzymasz za pośrednictwem aplikacji My Electrolux Kitchen. W takim przypadku wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu środka czyszczącego, jak pokazano na filmie.

Czyszczenie filtra

Regularne czyszczenie filtra w zmywarce jest niezbędnym i łatwym zadaniem, które zajmuje tylko kilka minut. Obejrzyj wideo, aby zobaczyć kilka niezbędnych kroków do zapewnienia płynnej pracy urządzenia.

Czyszczenie ramion spryskujących

Po zdemontowaniu, oba ramiona spryskujące (górne i dolne) urządzenia można łatwo wyczyścić. Jak pokazano na filmie, kilka prostych kroków zapewni optymalny przepływ wody i wydajność.

Czyszczenie gumowej uszczelki

Czyszczenie gumowej uszczelki wokół drzwiczek zmywarki zajmuje tylko chwilę. Obejrzyj film, aby przekonać się, jak użycie zwykłej ściereczki do usuwania zabrudzeń pozwoli utrzymać urządzenie w doskonałym stanie.

Eco Feedback

Funkcja Eco Feedback to świetny sposób na kontrolowanie zużycia wody i energii w Twojej zmywarce. Aplikacja My Electrolux Kitchen umożliwia dostosowanie każdego cyklu zmywania, co pozwala na dokonywanie bardziej efektywnych i zrównoważonych wyborów. Czytelny wyświetlacz na Twoim smartfonie informuje Cię, ile czasu zajmie każde mycie i jest dynamicznie aktualizowany w miarę przesuwania suwaka QuickSelect.

Zdalne monitorowanie i sterowanie

Po połączeniu zmywarki z aplikacją My Electrolux Kitchen masz nieograniczoną kontrolę nad jej funkcjami. Zdalne monitorowanie i sterowanie pozwala na dostosowanie programów, czasu pracy lub wybranie ulubionych ustawień w swoim smartfonie. Wszystkie funkcje są łatwo dostępne dzięki intuicyjnym ikonom i czytelnemu tekstowi.

Powiadomienia i alarmy

Właściwa opieka nad zmywarką zależy od tego, czy wiesz, kiedy może ona wymagać uwagi. Dzięki łączności Wi-Fi i aplikacji My Electrolux Kitchen proces konserwacji nie jest już tajemnicą. Otrzymasz powiadomienia na smartfonie, gdy zbiornik nabłyszczacza lub soli jest pusty, alerty w przypadku nagłych problemów, takich jak wycieki wody. Uzyskanie najlepszej wydajności zmywarki jest teraz znacznie prostsze.

Usługi Electrolux

Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia firmy Electrolux, dalsza pomoc lub akcesoria do zmywarki są dostępne za pośrednictwem usług Electrolux. Za pomocą smartfona i aplikacji My Electrolux Kitchen możesz kupować produkty do pielęgnacji za pośrednictwem sklepu internetowego, rozwiązywać problemy, pobierać instrukcje obsługi lub kontaktować się z nami bezpośrednio.

Problem

  • Jak zainstalować piekarnik?
  • Jak zainstalować zmywarkę?
  • Jak zainstalować urządzenia chłodnicze?
  • Jak dbać o okap kuchenny?

Rozwiązanie

Zobacz nasze poradniki dotyczące instalacji, montażu i konserwacji urządzeń Electrolux

Jak zainstalować urządzenie Electrolux

Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EEA22100L. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

SPIS TREŚCI1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 32. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 53. OPIS PRODUKTU.............................................................................................. 74. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 75. WYBÓR PROGRAMU........................................................................................ 86. USTAWIENIA PODSTAWOWE....................................................................... 107. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM...................................................................... 148. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 169. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 1710. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 1911. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW...................................................................... 2312. DANE TECHNICZNE...................................................................................... 28Z MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięciolecidoświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostałozaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewnośćuzyskania doskonałych efektów.Witamy w świecie marki Electrolux!Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc wrozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:www. electrolux. com/supportZarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:www. registerelectrolux. comNabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne dourządzenia:www. com/shopOBSŁUGA KLIENTA I SERWISZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotowaćponiższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwaOgólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnegoProducent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.www. com2

Strona: 2

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAPrzed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciemeksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się zdołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiadaza obrażenia ciała ani szkody spowodowanenieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym iłatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania wprzyszłości.1. 1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonychzdolnościach ruchowych, sensorycznych lubumysłowych• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniuósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lubumysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą onenadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będąświadome związanych z tym zagrożeń.• Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznymstopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać sięurządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałymnadzorem.• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do• Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.• Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się dourządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.• Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem anikonserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.POLSKI 3

Strona: 3

1. 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa• Urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwie domowym oraz do podobnychzastosowań w takich miejscach, jak:– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektachsklepowych, biurowych oraz innych placówkachpracowniczych;– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,obiektach noclegowych i innych obiektachmieszkalnych.• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)musi mieścić się w granicach 0. 5 (0. 05) / 8 (0. 8) bar(MPa)• Maksymalna liczba kompletów naczyń wynosi 9.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zewzględów bezpieczeństwa musi go wymienićproducent, autoryzowane centrum serwisowe lub innawykwalifikowana osoba.• Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymizakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić jepoziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziamiskierowanymi w dół.• Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami,aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyćurządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda.• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wodypod ciśnieniem ani pary wodnej.• Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otworywentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.• Urządzenie należy podłączyć do instalacjiwodociągowej za pomocą nowego zestawu wężydostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolnoużywać starego zestawu węży.4

Strona: 4

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA2. 1 InstalacjaOSTRZEŻENIE!Urządzenie możezainstalować wyłącznie• Usunąć wszystkie elementyopakowania.• Nie instalować ani nie używaćuszkodzonego urządzenia.• Ze względów bezpieczeństwa nienależy uruchamiać urządzenia przedzainstalowaniem go w zabudowie.• Należy postępować zgodnie zinstrukcją instalacji dołączoną dourządzenia.• Zachować ostrożność podczasprzenoszenia urządzenia, ponieważjest ono ciężkie. Należy zawszestosować rękawice ochronne i miećna stopach pełne obuwie.urządzenia w miejscach, w którychpanuje temperatura poniżej 0°C.• Zainstalować urządzenie wodpowiednim i bezpiecznym miejscu,które spełnia wymagania instalacyjne.2. 2 Podłączenie do siecielektrycznejZagrożenie pożarem iporażeniem prądemelektrycznym.• Urządzenie musi być uziemione.• Upewnić się, że parametry natabliczce znamionowej odpowiadająparametrom znamionowym źródłazasilania.• Należy używać wyłącznie prawidłowozamontowanego gniazdaelektrycznego z uziemieniem.• Nie stosować rozgałęźników aniprzedłużaczy.• Należy zwrócić uwagę, aby nieuszkodzić wtyczki ani przewoduzasilającego. Wymiany przewoduzasilającego można dokonaćwyłącznie w naszym autoryzowanymcentrum serwisowym.• Podłączyć wtyczkę do gniazdaelektrycznego dopiero pozakończeniu instalacji. Należy zadbaćo to, aby po zakończeniu instalacjiurządzenia wtyczka przewoduzasilającego była łatwo dostępna.• Odłączając urządzenie, nie należyciągnąć za przewód zasilający.Należy zawsze ciągnąć za wtyczkęsieciową.• Urządzenie wyposażono we wtyczkęzasilającą z bezpiecznikiem 13 A.Jeśli konieczna jest wymianabezpiecznika we wtyczce zasilającej,należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA(BS 1362) (dotyczy tylko WielkiejBrytanii i Irlandii).2. 3 Podłączenie do sieciwodociągowej• Uważać, aby nie uszkodzić wężywodnych.• Przed podłączeniem urządzenia donowej instalacji wodociągowej lubinstalacji, z której nie korzystanoprzez dłuższy czas lub która byłanaprawiana lub do której podłączononowe urządzenia (liczniki wody itp. ),należy umożliwić wypływ wody, ażbędzie ona czysta.• Podczas pierwszego użyciaurządzenia i bezpośrednio po nimnależy upewnić się, że nie mawidocznych wycieków wody.• Wąż dopływowy wyposażono w zawórbezpieczeństwa i ścianki zwewnętrznym przewodemzasilającym.POLSKI 5

Strona: 5

OSTRZEŻENIE!Niebezpieczne napięcie.• W razie uszkodzenia wężadopływowego należy natychmiastzamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkęz gniazda elektrycznego. Należyskontaktować się z autoryzowanymcentrum serwisowym w celu wymianywęża dopływowego.2. 4 Użytkowanie• Nie umieszczać w urządzeniu, na nimani w jego pobliżu łatwopalnychsubstancji ani przedmiotównasączonych łatwopalnymisubstancjami.• Detergenty do zmywarki sąniebezpieczne. Należy przestrzegaćwskazówek dotyczącychbezpieczeństwa podanych naopakowaniu detergentu.• Nie pić wody z urządzenia ani niewykorzystywać jej do zabawy.• Nie wyjmować naczyń z urządzeniaprzed zakończeniem programu. Nanaczyniach mogą pozostać resztkidetergentu.• Nie kłaść żadnych przedmiotów aninie wywierać nacisku na otworzonedrzwi urządzenia.• Po otworzeniu drzwi w czasie pracyurządzenia może dojść do uwolnieniagorącej pary.2. 5 Serwis• Aby naprawić urządzenie, należycentrum serwisowym. Należystosować wyłącznie oryginalne częścizamienne.• Samodzielna lub nieprofesjonalnanaprawa może mieć negatywnywpływ na bezpieczeństwo ispowodować utratę gwarancji.• Następujące części zamienne będądostępne przez 7 lat po zakończeniuprodukcji modelu: silnik, pompaobiegu i pompa opróżniająca, grzałki ielementy grzejne, w tym pompyciepła, przewody i powiązaneelementy, takie jak węże, zawory,filtry i elementy układu Aqua Stop,elementy konstrukcyjne i wewnętrznezwiązane z zespołem drzwi, układyelektroniczne, wyświetlaczeelektroniczne, przełącznikiciśnieniowe, termostaty i czujniki,oprogramowanie i oprogramowanieukładowe, w tym oprogramowanieresetujące. Niektóre z tych częścizamiennych będą dostępne wyłączniedla profesjonalnych punktówserwisowych i nie wszystkie częścizamienne są odpowiednie dowszystkich modeli.dostępne przez 10 lat po zakończeniuprodukcji modelu: zawias i uszczelkidrzwi, inne uszczelki, ramionaspryskujące, filtry odpływowe,wewnętrzne kosze i plastikoweelementy wyposażenia, takie jakkosze i pokrywy.2. 6 UtylizacjaWystępuje zagrożenieodniesieniem obrażeń ciałalub uduszeniem.• Odłączyć urządzenie od źródła• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.• Wymontować zatrzask drzwi, abyuniemożliwić zamknięcie się dzieci lubzwierząt w urządzeniu.6

Strona: 6

3. OPIS PRODUKTURysunek poniżejprzedstawia tylko ogólnywygląd urządzenia. Więcejszczegółowych informacjimożna znaleźć w innychrozdziałach lubdokumentach dostarczonychwraz z urządzeniem.4 37810 9 5111 21 Górne ramiona spryskujące2 Dolne ramię spryskujące3 Filtry4 Tabliczka znamionowa5 Zbiornik soli6 Otwór wentylacyjny7 Dozownik płynu nabłyszczającego8 Dozownik detergentu9 Kosz na sztućce10 Dolny kosz11 Górny kosz4. PANEL STEROWANIA1 3 4 52 61 Przycisk Wł. /Wył.2 Przycisk Delay Start3 Wskaźniki4 Pasek wyboru MY TIMEPOLSKI 7

Strona: 7

5 Przycisk ExtraPower 6 Przycisk AUTO Sense4. 1 WskaźnikiWskaźnik OpisWskaźnik programu ECO. Wskazuje najbardziej przyjazny środowi‐sku wybór programu dla średnio zabrudzonych naczyń. Patrz „Wybórprogramu”.Wskaźnik poziomu płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy dozow‐nik płynu nabłyszczającego wymaga uzupełnienia. Patrz rozdział„Przed pierwszym użyciem”.Wskaźnik poziomu soli. Włącza się, gdy zbiornik soli wymaga napeł‐nienia. Patrz rozdział „Przed pierwszym użyciem”.Wskaźnik funkcji Machine Care. Włącza się, gdy niezbędne jest wy‐czyszczenie wnętrza urządzenia przy użyciu programu Machine Care.Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.Wskaźnik fazy suszenia. Świeci się, jeśli wybrano program z fazą su‐szenia. Miga podczas fazy suszenia. Patrz „Wybór programu”.5. WYBÓR PROGRAMU5. 1 MY TIMEKorzystając z paska wyboru MY TIME,można wybrać odpowiedni cyklzmywania w oparciu o czas trwaniaprogramu (od 30 minut do 4 godzin).BA CA. • 30min to najkrótszy program,przeznaczony do zmywaniaświeżo i lekko zabrudzonychnaczyń.• Płukanie wstępne (15min) toprogram przeznaczony dospłukiwania pozostałości potraw znaczyń. Zapobiega onpowstawaniu nieprzyjemnegozapachu w urządzeniu. W tymprogramie nie należy stosowaćB. 90min to program przeznaczony dozmywania i suszenia średniozabrudzonych naczyń.C. ECO to najdłuższy program (4h),zapewniający największąefektywność zużycia wody i energiielektrycznej podczas zmywaniaśrednio zabrudzonych naczyń isztućców. Jest to standardowyprogram dla ośrodkówprzeprowadzających testy. 1)5. 2 ExtraPowerOpcja ExtraPower zapewnia lepszeefekty zmywania w ramach wybranegoprogramu. Opcja ta powodujepodniesienie temperatury i wydłużenieczasu zmywania.Opcja ExtraPower działa znastępującymi programami: 30min,90min i ECO.1) Program ten służy do oceny zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) w sprawieekoprojektu 2019/2022.

Strona: 8

5. 3 AUTO SenseProgram AUTO Sense automatyczniedostosowuje cykl zmywania do rodzajuładunku.Urządzenie rozpoznaje stopieńzabrudzenia oraz ilość naczyńznajdujących się w koszach. Następniedostosowuje temperaturę i ilość wodyoraz czas trwania programu.5. 4 Przegląd programówProgram Rodzaj załadunku Stopień zabrudze‐niaFazy programu30min • Naczynia• Sztućce• Świeże • Zmywanie 50°C• Płukanie pośred‐nie• Płukanie końco‐we 45°C• AirDryPłukanie wstępne• Dowolny ładu‐nek• Dowolny stopieńzabrudzenia• Zmywaniewstępne90min • Naczynia• Garnki• Patelnie• Średnie• Lekko zaschnię‐te• Zmywanie 60°Cwe 55°C• SuszenieECO • Naczynia• Zmywanie 50°CAUTO Sense • NaczyniaProgram dostoso‐wuje się do stopniazabrudzenia.50-60°Cwe 60°CPOLSKI 9

Strona: 9

Program Rodzaj załadunku Stopień zabrudze‐Machine Care • Bez ładunku Program przezna‐czony do czyszcze‐nia wnętrza urzą‐dzenia.• Zmywanie 70°CweParametry eksploatacyjneProgram 1) Zużycie wody (l) Zużycie energii(kWh)Czas (min)30min 7. 9 -9. 7 0. 543 - 0. 664 30Płukanie wstępne 2. 8 - 3. 4 0. 011 - 0. 014 1590min 8. 5 - 10. 743 - 0. 909 90ECO 9. 9 0. 7782)/0. 7793) 240AUTO Sense 8. 0 - 10. 683 - 1. 047 120 - 170Machine Care 7. 4 - 8. 396 - 0. 484 601) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperaturywody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.2) Zgodnie z rozporządzeniem 1016/20103) Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2022Informacje dla ośrodkówprzeprowadzających testyAby uzyskać potrzebne informacjedotyczące przeprowadzania testówwydajności (np. zgodnie z normąEN60436), należy przesłać wiadomośće-mail na adres:info. test@dishwasher-production. comW wiadomości należy podać numerproduktu (PNC), który znajduje się natabliczce znamionowej urządzenia.Więcej informacji na temat zmywarkiznajduje się w instrukcji obsługidołączonej do urządzenia.6. USTAWIENIA PODSTAWOWEZależnie od potrzeb możnaskonfigurować urządzenie, zmieniającustawienia podstawowe.Numer Ustawienia Wartości Opis1)1 Twardość wo‐dyPoziomy od 1do 10 (wartośćdomyślna: 5)Regulacja poziomu zmiękczania wodyzależnie od twardości wody w danym re‐jonie.10

Strona: 10

Numer Ustawienia Wartości Opis1)2 Dawka płynunabłyszczają‐cegoPoziomy od 0do 8 (wartośćRegulacja dozowania płynu nabłyszcza‐jącego zależnie od potrzeb.3 Dźwięk zakoń‐czeniaWł.Wył. (domyśl‐nie)Włączenie lub wyłączenie sygnałudźwiękowego zakończenia programu.4 AutomatyczneotwieraniedrzwiWł. (domyśl‐Wył.Włączenie lub wyłączenie funkcji AirDry.5 Dźwięki przy‐ciskówWłączenie lub wyłączenie dźwięku towa‐rzyszącego naciskaniu przycisków.1) Więcej szczegółowych informacji zawarto w tym rozdziale.Ustawienia podstawowe można zmieniaćw trybie ustawiania.Gdy urządzenie jest w trybie ustawiania,wskaźniki na panelu sterowaniaodpowiadają dostępnym ustawieniom.Dla każdego z ustawień migaodpowiedni wskaźnik:1 3 24 56. 1 Zmiękczanie wodyZmiękczacz wody usuwa z wodysubstancje mineralne, które mogą miećnegatywny wpływ na efekty zmywanialub na pracę urządzenia.Im wyższa zawartość substancjimineralnych, tym twardsza jest woda.Twardość wody jest mierzonaw równoważnych skalach.Zmiękczanie powinno być dostosowanedo stopnia twardości wodydoprowadzonej do urządzenia. Wlokalnym zakładzie wodociągowymmożna uzyskać informację na temattwardości wody. Istotne jest ustawieniewłaściwego poziomu zmiękczania wody,aby zapewnić dobre efekty zmywania.Twardość wodyStopnie nie‐mieckie (°dH)Stopnie fran‐cuskie (°fH)mmol/l StopnieClarkaPoziom zmięk‐czania wody47 - 50 84 - 90 8. 4 - 9. 0 58 - 63 1043 - 46 76 - 83 7. 6 - 8. 3 53 - 57 937 - 42 65 - 75 6. 5 - 7. 5 46 - 52 829 - 36 51 - 64 5. 1 - 6. 4 36 - 45 7POLSKI 11

Strona: 11

Stopnie nie‐23 - 28 40 - 50 4. 0 - 5. 0 28 - 35 619 - 22 33 - 39 3. 3 - 3. 9 23 - 27 5 1)15 - 18 26 - 32 2. 6 - 3. 2 18 - 22 411 - 14 19 - 25 1. 9 - 2. 5 13 - 17 34 - 10 7 - 18 0. 7 - 1. 8 5 - 12 2<4 <7 <0. 7 < 5 1 2)1) Ustawienie fabryczne.2) Przy tym poziomie nie stosować soli.Niezależnie od rodzaju stosowanegodetergentu należy ustawić prawidłowypoziom twardości wody, aby wskaźnikpoziomu soli był włączony.Tabletki wieloskładnikowezawierające sól nie sąwystarczająco skuteczne,aby zmiękczyć twardą wodę.Proces regeneracjiAby zapewnić prawidłowe działaniezmiękczacza wody, niezbędna jestregularna regeneracja żywicy w układziezmiękczającym. Proces ten przebiegaautomatycznie i jest częścią normalnejpracy zmywarki.Po zużyciu określonej ilości wody odczasu poprzedniego procesu regeneracjimiędzy ostatnim płukaniem a końcemprogramu zostaje zainicjowany nowyproces regeneracji.Ilość wody (l)1 2502 1003 624 475 256 177 108 59 310 3W przypadku ustawienia wysokiegopoziomu zmiękczania wody może miećmiejsce także w środku programu, przedpłukaniem (dwukrotnie podczasprogramu). Rozpoczęcie regeneracji niema wpływu na czas trwania cyklu, chybaże nastąpi w środku programu lub nakońcu programu z krótką fazą suszenia.W takich przypadkach regeneracjawydłuża całkowity czas trwania programuo dodatkowe 5 minut.Następnie, w tym samym cyklu lub napoczątku następnego programu, możerozpocząć się przepłukiwaniezmiękczacza wody, które trwa 5 minut.Czynność ta zwiększa całkowite zużyciewody w programie o dodatkowe 4 litryoraz całkowite zużycie energii ododatkowe 2 Wh. Przepłukiwaniezmiękczacza kończy się całkowitymodpompowaniem wody.Każde przepłukiwanie zmiękczacza(możliwe jest więcej niż jedno w tymsamym cyklu) może wydłużyć czastrwania programu o kolejne 5 minut, jeśli12

Strona: 12

nastąpi na początku lub w środkuprogramu.Wszystkie wartości zużyciapodane w tym rozdzialezostały określone zgodnie zaktualnie obowiązującąnormą, w warunkachlaboratoryjnych, przytwardości wody 2, 5 mmol/l,zgodnie z rozporządzeniem2019/2022 (ustawieniezmiękczania wody: poziom3).Ciśnienie i temperaturawody, a także zmianyparametrów zasilaniasieciowego, mogąspowodować zmianęwartości.6. 2 Dozowanie płynunabłyszczającegoPłyn nabłyszczający umożliwiawysuszenie naczyń bez smug i plam.Jest on automatycznie podawanypodczas fazy płukania gorącą wodą.Można ustawić ilość podawanego płynunabłyszczającego.Gdy komora na płyn nabłyszczający jestpusta, włącza się wskaźnik płynunabłyszczającego, informując okonieczności uzupełnienia płynu. Jeślipodczas stosowania wyłącznie tabletekwieloskładnikowych efekty suszenia sązadowalające, można wyłączyć dozowniki wskaźnik. Jednak aby zapewnićnajlepsze efekty suszenia, należyzawsze używać płynu nabłyszczającego ipozostawić włączony wskaźnik płynuAby wyłączyć dozownik i wskaźnik płynunabłyszczającego, należy ustawićdozowanie na wartość 0.6. 3 Dźwięk zakończeniaMożna włączyć lub wyłączyć sygnałdźwiękowy, który jest emitowany pozakończeniu programu.Sygnały dźwiękowesygnalizują równieżnieprawidłowe działanieurządzenia. Tych sygnałówdźwiękowych nie możnawyłączyć.6. 4 AirDryFunkcja AirDry poprawia skutecznośćsuszenia. Podczas fazy suszenia drzwiotwierają się automatycznie i pozostająotworzone.Funkcja AirDry włącza się automatyczniewe wszystkich programach z wyjątkiemprogramu Płukanie wstępne.UWAGA!Nie należy zamykać drzwiurządzenia w ciągu 2 minutod ich automatycznegootworzenia. Może tospowodować uszkodzenieJeśli do urządzenia majądostęp dzieci, zaleca sięwyłączenie funkcji AirDry.Samoczynne otworzenie siędrzwi może być dla nichniebezpieczne.6. 5 Dźwięki przyciskówNaciskaniu przycisków na panelusterowania towarzyszy dźwięk klikania.Dźwięk ten można włączyć.6. 6 Tryb ustawianiaPOLSKI 13

Strona: 13

Uruchamianie trybu ustawianiaPrzed uruchomieniem programu możnaprzejść do trybu ustawiania. Jest toniemożliwe podczas trwania programu.Aby przejść do trybu ustawiania, należynacisnąć jednocześnie i przytrzymaći przez ok. 3 sekundy.• Zacznie migać kontrolka opcji iwskaźnik.• Zaświecą się wskaźniki,,i.• Zaświecą się kontrolki paskawyboru MY TIME.Nawigacja w trybie ustawianiaDo nawigacji w trybie ustawiania służypasek wyboru MY TIME.A. Przycisk WsteczB. Przycisk OKC. Przycisk DalejPrzyciski Wstecz i Dalej umożliwiająprzełączanie między ustawieniamipodstawowymi i zmianę ich wartości.Przycisk OK umożliwia wybór wybranegoustawienia i potwierdzenie zmiany jegoZmiana ustawieniaUpewnić się, że urządzenie jest w trybieustawiania.1. Naciskać przycisk Wstecz lub Dalej,aż zacznie migać wskaźnikodpowiadający żądanemuustawieniu.Kontrolka opcji pokazuje aktualneustawienie:• W przypadku ustawień, któremają dwie wartości („włączone”lub „wyłączone”) kontrolka świecisię (= „włączone”) lub nie (=„wyłączone”).• W przypadku ustawień o wieluwartościach (poziomach)kontrolka miga. Liczba mignięćoznacza aktualną wartośćustawienia (np. 5 mignięć + pauza+ 5 mignięć... = poziom 5).2. Nacisnąć OK, aby przejść doustawienia.• Zaświeci się wskaźnik danego• Pozostałe wskaźniki zgasną.• Kontrolka pokazuje aktualnąwartość ustawienia.3. Nacisnąć Wstecz lub Dalej, abyzmienić wartość.4. Nacisnąć OK, aby potwierdzićustawienie.• Nowe ustawienie zostaniezapisane.• Urządzenie powróci do trybuwyboru ustawień.5. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaći przez ok. 3 sekundy,aby wyjść z trybu ustawiania.Urządzenie powróci do trybu wyboruprogramów.Zapisane ustawienia pozostaną wpamięci do czasu ich ponownej zmiany.7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM1. Sprawdzić, czy bieżący poziomzmiękczania wody odpowiadatwardości wody doprowadzanej dourządzenia. Jeśli nie, dostosowaćpoziom zmiękczania wody.2. Napełnić zbiornik soli.3. Napełnić dozownik płynu4. Odkręcić zawór wody.14

Strona: 14

5. Uruchomić program 30min, abyusunąć wszelkie zanieczyszczenia ipozostałości z procesuprodukcyjnego. Nie stosowaćdetergentu ani nie umieszczaćnaczyń w koszach.Po uruchomieniu programu urządzeniezacznie aktywować żywicę wzmiękczaczu wody – może to potrwać do5 minut. Faza zmywania rozpocznie siędopiero po zakończeniu tego procesu.Procedura jest powtarzana okresowo.7. 1 Zbiornik soliStosować wyłącznie grubąsól przeznaczoną dozmywarek. Sóldrobnoziarnista zwiększaryzyko korozji.Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczuwody oraz zapewnia dobre efektyzmywania podczas codziennejeksploatacji.Napełnianie zbiornika soli1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wlewo i ją zdjąć.2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli(tylko za pierwszym razem).3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (dopełna).4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,trzymając go za uchwyt, aby opróżnićgo ze wszystkich granulek.5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworuzbiornika soli.6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli wprawo, aby zamknąć zbiornik soli.Podczas napełnianiazbiornika soli może się zniego wydostawać woda isól. Dlatego po napełnieniuzbiornika soli należyniezwłocznie uruchomićprogram zmywania, abyzapobiec korozji.7. 2 Napełnianie dozownikapłynu nabłyszczającegoCANależy stosować wyłączniepłyn nabłyszczającyprzeznaczony do zmywarek.1. Nacisnąć element zwalniający (A),aby otworzyć pokrywę (B).2. Wlać płyn nabłyszczający dodozownika (C), aż osiągnie poziomoznaczenia FILL.3. Rozlany płyn nabłyszczający należyzetrzeć chłonną szmatką, abyzapobiec powstaniu zbyt dużej ilościpiany.4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, żepokrywa jest zablokowana.POLSKI 15

Strona: 15

8. CODZIENNA EKSPLOATACJA1. Odkręcić zawór wody.2. Nacisnąć i przytrzymać, ażurządzenie się włączy.3. Napełnić zbiornik soli, jeśli jest pusty.4. Napełnić dozownik płynunabłyszczającego, jeśli jest pusty.5. Załadować kosze.6. Dodać detergent.7. Wybrać i uruchomić program.8. Po zakończeniu programu zamknąćzawór wody.8. 1 Stosowanie detergentuStosować wyłączniedetergent przeznaczony dozmywarek.1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),aby otworzyć pokrywę (C).2. Umieścić detergent w przegródce(A). Można używać detergentu wtabletkach, w proszku lub w żelu.3. Jeśli program przewiduje fazęzmywania wstępnego, umieścićniewielką ilość detergentu nawewnętrznej stronie drzwi8. 2 Wybór i uruchamianieprogramu przy użyciu paskawyboru MY TIME1. Nacisnąć przycisk odpowiadającywybranemu programowi.Zaświeci się kontrolka przycisku.2. W razie potrzeby włączyć opcjęExtraPower.3. Zamknąć drzwi urządzenia, abyuruchomić program.8. 3 Wybór i uruchamianieprogramu Płukanie wstępne1. Aby wybrać Płukanie wstępne,należy nacisnąć iprzytrzymać przez 3 sekundy.Zacznie migać kontrolka przycisku.2. Zamknąć drzwi urządzenia, aby8. 4 Włączanie opcji ExtraPower1. Wybrać program, używając paska2. Nacisnąć.Opcja ExtraPower nie jestwłączona na stałe i w raziepotrzeby należy ją włączyćprzed uruchomieniemOpcji ExtraPower nie możnawłączyć ani wyłączyćw trakcie programu.Włączenie opcji ExtraPowerpowoduje zwiększeniezużycia wody i energii orazwydłużenie czasu trwania8. 5 Uruchamianie programuAUTO Sense1. Nacisnąć.W tym programie nie możnawłączyć opcji MY TIME iUrządzenie wykryje rodzaj ładunku iodpowiednio dostosuje cykl zmywania.16

Strona: 16

8. 6 Opóźnienie rozpoczęciaprogramuMożliwe jest ustawienie opóźnieniarozpoczęcia programu o 3 godziny.1. Wybrać program.uruchomić odliczanie.Podczas odliczania nie można zmienićwybranego programu.Po zakończeniu odliczania nastąpiuruchomienie programu.8. 7 Anulowanie opóźnieniarozpoczęcia programu w trakcieodliczaniaNacisnąć i przytrzymać przez około 3sekundy.Po anulowaniu opóźnieniarozpoczęcia programunależy ponownie wybraćprogram.8. 8 Anulowanie trwającegoPrzed uruchomieniemnowego programu należyupewnić się, że w dozownikuznajduje się detergent.8. 9 Otwieranie drzwi w trakciepracy urządzeniaOtworzenie drzwi w trakcie działaniaprogramu powoduje zatrzymanieurządzenia. Może mieć to wpływ nazużycie energii i czas trwania programu.Po zamknięciu drzwi urządzeniekontynuuje pracę od momentu jejprzerwania.Po otworzeniu drzwi nadłużej niż 30 sekundpodczas fazy suszeniabieżący program zostaniezakończony. Nie dotyczy tootworzenia drzwi przezfunkcję AirDry.8. 10 Funkcja Auto OffFunkcja ta oszczędza energię,wyłączając urządzenie, gdy nie jest onoużywane.Funkcja uruchamia się automatycznie:• Po zakończeniu programu.• Po upływie 5 minut, jeśli nieuruchomiono programu.8. 11 Zakończenie programuPo zakończeniu programu funkcja AutoOff automatycznie wyłącza urządzenie.Wszystkie przyciski są nieaktywne zwyjątkiem przycisku wł. /wył.9. WSKAZÓWKI I PORADY9. 1 Ogólne wskazówkiStosowanie się do poniższychwskazówek pozwoli zapewnić optymalneefekty zmywania i suszenia w codziennejeksploatacji oraz przyczyni się doochrony środowiska.• Mycie naczyń w zmywarce zgodnie zinstrukcją obsługi zwykle wiąże się zmniejszym zużyciem wody i energiiniż ręczne mycie naczyń.• Aby oszczędzać wodę i energięnależy ładować zmywarkę do pełna.Aby uzyskać najlepsze efektyzmywania, należy układać przedmiotyw koszach zgodnie z instrukcjąobsługi i nie przeciążać koszy.POLSKI 17

Strona: 17

• Nie spłukiwać naczyń ręcznie.Zwiększa to zużycie wody i energii. Wrazie potrzeby wybrać program z fazązmywania wstępnego.• Przed umieszczeniem naczyń wurządzeniu usunąć z nich większeresztki potraw oraz opróżnić kubki iszklanki.• Namoczyć naczynia z resztkamiprzypalonych potraw (lub lekkozeskrobać resztki) przed ich umyciemw urządzeniu.• Upewnić się, że przedmioty wkoszach nie stykają się ze sobą anisię nie zasłaniają. Tylko wtedy wodabędzie mogła dotrzeć do wszystkich• Można osobno stosować detergent,płyn nabłyszczający i sól dozmywarek lub tabletkiwieloskładnikowe (np. typu „Wszystkow jednym”). Postępować zgodnie zewskazówkami na opakowaniu.• Ustawić odpowiedni program dlaokreślonego rodzaju naczyń i stopniaich zabrudzenia. ECO zapewnianajwiększą efektywność zużycia wodyi energii.• Aby zapobiec osadzaniu się kamieniawewnątrz urządzenia:– W razie potrzeby napełniaćzbiornik soli.– Używać zalecanych dawekdetergentu i płynu– Sprawdzić, czy bieżący poziomtwardości wody doprowadzanejdo urządzenia.– Postępować zgodnie zewskazówkami zawartymi wrozdziale „Konserwacja iczyszczenie”.9. 2 Stosowanie soli, płynunabłyszczającego i detergentu• Należy stosować wyłącznie sól, płynnabłyszczający i detergent dozmywarek. Inne produkty mogąuszkodzić urządzenie.• Aby zapewnić optymalne efektyzmywania i suszenia, do twardej ibardzo twardej wody zaleca sięstosowanie zwykłego detergentu dozmywarek (proszku, żelu lub tabletekbez dodatkowych składników), płynunabłyszczającego i soli.• Detergent w tabletkach nierozpuszcza się całkowicie w trakciekrótkich programów. Zaleca sięstosowanie tabletek przy długichprogramach, aby zapobiec osadzaniusię detergentu na naczyniach.• Zawsze używać odpowiedniej ilościdetergentu. Użycie niewystarczającejilości detergentu może skutkowaćniezadowalającymi efektamizmywania i obecnością osadu lubplam na naczyniach w związkuwysoką twardością wody. Użycie zbytdużej ilości detergentu przy miękkiejlub zmiękczonej wodzie skutkujepozostaniem resztek detergentu nanaczyniach. Dostosować ilośćdetergentu do twardości wody.Postępować zgodnie zewskazówkami podanymi napłynu nabłyszczającego.Niewystarczająca ilość płynunabłyszczającego powodujepogorszenie efektów suszenia. Użyciezbyt dużej ilości płynupowstanie niebieskawego nalotu nanaczyniach.• Sprawdzić, czy poziom zmiękczaniawody jest prawidłowy. Jeśli poziomjest zbyt wysoki, zwiększona ilość soliw wodzie może spowodowaćrdzewienie sztućców.9. 3 Postępowanie w przypadkuzaprzestania korzystaniaz tabletek wieloskładnikowychPrzed rozpoczęciem stosowaniaoddzielnie dozowanego detergentu, soli ipłynu nabłyszczającego należy wykonaćponiższe czynności:1. Ustawić najwyższy poziomzmiękczania wody.2. Upewnić się, że zbiornik soli orazdozownik płynu nabłyszczającego sąpełne.18

Strona: 18

3. Uruchomić program 30min. Niedodawać detergentu ani nieumieszczać naczyń w koszach.4. Po zakończeniu programu ustawićstopień zmiękczania wodyodpowiednio do twardości wodydoprowadzanej do urządzenia.5. Wyregulować dozowanie płynu9. 4 Przed rozpoczęciemPrzed rozpoczęciem programu upewnićsię, że:• filtry są czyste i prawidłowo założone;• pokrywka zbiornika soli nie jestpoluzowana;• ramiona spryskujące nie są zatkane;• w zmywarce znajduje się sól dozmywarek i płyn nabłyszczający(chyba że stosowane sąwieloskładnikowe tabletki zdetergentem);• ułożenie naczyń i przyborówkuchennych w koszach jestprawidłowe;• program jest odpowiedni do danegorodzaju załadunku i stopniazabrudzenia;• użyto prawidłowej ilości detergentu.9. 5 Ładowanie koszy• Należy zawsze wykorzystywać całąpojemność koszy.• W urządzeniu należy zmywaćwyłącznie przedmioty przystosowanedo mycia w zmywarce.• Nie myć w urządzeniu przedmiotówwykonanych z drewna, rogu,aluminium, cyny ani miedzi, ponieważmogą one popękać, odkształcić się,odbarwić lub ulec innemuuszkodzeniu.• Nie myć w urządzeniu przedmiotów,które mogą pochłaniać wodę (gąbki,ściereczki).• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki imiski) układać dnem do góry.• Upewnić się, że szklanki nie stykająsię ze sobą.• Lekkie elementy umieścić w górnymkoszu. Upewnić się, że naczynia nieprzemieszczają się swobodnie.• Sztućce oraz małe przedmiotyumieścić w koszu na sztućce.• Przed uruchomieniem programuupewnić się, że ramiona spryskująceswobodnie się obracają.9. 6 Opróżnianie koszy1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarkipoczekać, aż wystygną. Gorącenaczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.2. Najpierw wyjmować naczynia zdolnego kosza, a potem z górnego.Po zakończeniu programuna wewnętrznychpowierzchniach urządzeniaciągle może pozostawaćwoda.10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIEPrzed przystąpieniem dokonserwacji bez użyciaprogramu Machine Carenależy wyłączyć urządzenie iwyjąć wtyczkę przewoduzasilającego z gniazdaelektrycznego.Brudne filtry i zapchaneramiona spryskującepogarszają efekt zmywania.Należy regularnie sprawdzaćte elementy i w raziepotrzeby je czyścić.10. 1 Machine CareMachine Care to program, któryzapewnia optymalne efekty czyszczeniaPOLSKI 19

Strona: 19

wnętrza urządzenia. Usuwa osady zkamienia i tłuszczu.Gdy urządzenie wykryje potrzebęczyszczenia, zaświeci się wskaźnik.Uruchomić program Machine Care, abywyczyścić wnętrze urządzenia.Uruchamianie programuMachine Carenależy oczyścić filtry iramiona spryskujące.1. Użyć preparatu odkamieniającegolub czyszczącego przeznaczonegospecjalnie do zmywarek. Postępowaćzgodnie ze wskazówkami naopakowaniu. Nie umieszczać naczyńw koszach.2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymaćZaczną migać wskaźniki i.Po zakończeniu programu wskaźnikzgaśnie10. 2 Czyszczenie wnętrza• Urządzenie, w tym gumową uszczelkędrzwi, należy czyścić miękką wilgotnąszmatką.• Nie używać produktów ściernych,myjek do szorowania, ostrychnarzędzi, silnych środkówchemicznych, szorstkich myjek anirozpuszczalników.• Aby zapewnić wydajność urządzenia,należy co najmniej raz na dwamiesiące stosować środki czyszcząceprzeznaczone specjalnie dozmywarek. Należy ściśle przestrzegaćwskazówek umieszczonych naopakowaniu produktu.• W celu zapewnienia optymalnychefektów czyszczenia należyuruchomić program Machine Care.10. 3 Usuwanie ciał obcychPo każdym użyciu zmywarki należysprawdzić filtry i osadnik. Ciała obce (np.kawałki szkła, plastiku, kości lubwykałaczki itp. ) powodują zmniejszenieskuteczności zmywania i mogąspowodować uszkodzenie pompyopróżniającej.1. Rozmontować zespół filtrów zgodnieze wskazówkami zawartymi w tymrozdziale.2. Usunąć ręką wszystkie ciała obce.Jeśli nie można ichusunąć, należyskontaktować się zautoryzowanym centrumserwisowym.3. Zmontować filtry zgodnie zewskazówkami zawartymi w tym10. 4 Czyszczenie obudowy• Czyścić urządzenie za pomocąwilgotnej szmatki.• Używać wyłącznie neutralnychdetergentów.myjek do szorowania ani10. 5 Czyszczenie filtrówSystem filtrów składa się z 3 części.1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchuwskazówek zegara i go wyjąć.20

Strona: 20

2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).3. Wyjąć filtr płaski (A).4. Umyć filtry.5. Upewnić się, że wokół krawędziosadnika nie znajdują się resztkiżywności ani zanieczyszczenia.6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnićsię, że jest prawidłowo umieszczonypod 2 prowadnicami.7. Włożyć filtry (B) i (C).8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).Obrócić zgodnie z ruchemwskazówek zegara, aż się zablokuje.Nieprawidłoweumiejscowienie filtrów możeskutkowaćzmywania i uszkodzeniem10. 6 Czyszczenie dolnegoramienia spryskującegoZaleca się regularne czyszczeniedolnego ramienia spryskującego, abyzapobiec zatkaniu znajdujących się wnim otworów.Zatkanie otworów może być przyczynąniezadowalających efektów zmywania.1. Aby wyjąć dolne ramię spryskujące,pociągnąć je do góry.POLSKI 21

Strona: 21

2. Umyć ramię spryskujące pod bieżącąwodą. Za pomocą spiczastegoprzedmiotu, np. wykałaczki, usunąćzabrudzenia z otworów.3. Aby z powrotem zamontować ramięspryskujące, wcisnąć je do dołu.10. 7 Czyszczenie górnychramion spryskującychgórnych ramion spryskujących, abynich otworów. Niedrożność otworówmoże być przyczyną niezadowalającychefektów zmywania.Górne ramiona spryskujące sąumieszczone pod górnym koszem.Ramiona spryskujące (B) sązamocowane w kanale (A) za pomocąelementów mocujących (C).1. Całkowicie wysunąć górny kosz.2. Aby odłączyć ramię spryskujące,należy obróć element mocującyzgodnie z ruchem wskazówekzegara.3. Umyć ramię spryskujące pod bieżącą4. Aby z powrotem zainstalować ramięspryskujące, należy umieścićelement mocujący w ramieniuspryskującym i zamocować go wkanale, obracając przeciwnie doruchu wskazówek zegara. Upewnić22

Strona: 22

się, że element mocujący zatrzasnąłsię we właściwym miejscu.11. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓWNieprawidłowa naprawaurządzenia może stanowićzagrożenie dla użytkownika.Wszystkie naprawy powinnywykonywać odpowiedniowykwalifikowane osoby.Większość występujących problemówmożna rozwiązać bez potrzebykontaktowania się z autoryzowanymW poniższej tabeli zawarto informacje natemat możliwych problemów.Przy niektórych usterkach migają wsposób przerywany kontrolki paskawyboru MY TIME, sygnalizując problem ikod alarmowy.Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie nie włącza się. • Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego wło‐żono do gniazdka.• Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐ków jest sprawny.Program nie uruchamiasię.• Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐leży je anulować lub poczekać do końca odliczaniaczasu.• Urządzenie regeneruje żywicę wewnątrz zmiękcza‐cza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5minut.Urządzenie nie napełniasię wodą.• Co pewien czas migająjednokrotnie kontrolkipaska wyboru MY TI‐ME.• Co pewien czas urzą‐dzenie emituje sygnałdźwiękowy.• Upewnić się, że zawór wody jest otworzony.• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie.W tym celu należy skontaktować się z miejscowymzakładem wodociągowym.• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.• Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐ny.• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty aniprzygnieciony.POLSKI 23

Strona: 23

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUrządzenie nie wypompo‐wuje wody.dwukrotnie kontrolki• Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.• Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jestdrożny.• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty aniWłączyło się zabezpiecze‐nie przed zalaniem.trzykrotnie kontrolki• Zakręcić zawór wody.• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainsta‐lowane.• Upewnić się, że kosze są załadowane zgodnie z in‐strukcją obsługi.Usterka czujnika wykrywa‐nia poziomu wody.czterokrotnie kontrolki• Sprawdzić, czy filtry są czyste.• Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.Usterka pompy myjącej lubpompy opróżniającej.pięciokrotnie kontrolkiTemperatura wody w urzą‐dzeniu jest zbyt wysokalub wystąpiła usterka czuj‐nika temperatury.sześciokrotnie kontrolki• Upewnić się, że temperatura doprowadzanej wodynie przekracza 60°C.24

Strona: 24

Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanieUsterka techniczna urzą‐dwunastokrotnie kon‐trolki paska wyboruMY TIME.Poziom wody w urządze‐niu jest zbyt wysoki.piętnastokrotnie kontrol‐ki paska wyboru MY TI‐• Upewnić się, że wąż spustowy jest zainstalowany naodpowiedniej wysokości nad podłogą. Zapoznać sięz instrukcją instalacji.Urządzenie wielokrotnieprzerywa i wznawia pracę.• Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalneefekty zmywania i oszczędność energii.Program trwa za długo. • Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia progra‐mu, należy ją anulować lub poczekać do końca odli‐czania czasu.• Włączenie funkcji ExtraPower powoduje wydłużenieczasu trwania programu.Niewielki wyciek z drzwi• Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).• Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względemkomory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).Występują problemy z za‐mknięciem drzwi urządze‐nia.• Naczynia wystają z koszy.Grzechotanie lub stukaniedochodzące z wnętrza• Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadun‐ku koszy.• Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają sięswobodnie.Urządzenie wyzwala auto‐matyczny wyłącznik.• Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczającado jednoczesnego zasilania wszystkich włączonychurządzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania wgniazdku oraz wartość graniczną prądu automatycz‐nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urządzeń.• Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządze‐nia. Skontaktować się z autoryzowanym centrumPOLSKI 25

Strona: 25

Po sprawdzeniu urządzenia należy jewyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpiponownie, należy skontaktować się zautoryzowanym centrum serwisowym.Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty wtabeli, należy skontaktować się zNie zaleca się używaniaurządzenia do czasucałkowitego rozwiązaniaproblemu. Odłączyćurządzenie od zasilania i niepodłączać go ponownie doczasu upewnienia się, żedziała poprawnie.11. 1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalająceProblem Możliwa przyczyna i rozwiązanieNiezadowalające efektyzmywania.• Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐• Użyć programu zapewniającego bardziej intensyw‐ny cykl zmywania.• Włączyć opcję ExtraPower, aby zapewnić lepszeefekty zmywania w ramach wybranego programu.• Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐wacja i czyszczenie”.Niezadowalające efekty su‐szenia.• Naczynia pozostawały za długo w zamkniętymurządzeniu. Włączyć opcję AirDry, która powodujeautomatyczne otwarcie drzwi i zapewnia lepszeefekty suszenia.• Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jestjego niewystarczająca ilość. Napełnić dozownikpłynu nabłyszczającego lub ustawić wyższy poziomdozowania.• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐go.• Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐wymi.• Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐gać wytarcia ściereczką.• Program nie obejmuje fazy suszenia. Patrz „Prze‐gląd programów”.Białawe smugi lub niebie‐skawy nalot na szklankach i• Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐wanie płynu nabłyszczającego.• Użyto za dużo detergentu.Plamy i ślady po odparowa‐nych kroplach wody naszklankach i naczyniach.• Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐Wnętrze urządzenia jestmokre.• To nie jest usterka. Wilgotne powietrze skrapla sięna ścianach urządzenia.26

Strona: 26

Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanieNadmiar piany podczas• Stosować detergent przeznaczony do zmywarek.• Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrumŚlady rdzy na sztućcach. • W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.Patrz „Zmiękczacz wody”.• Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐rdzewnej. Nie umieszczać blisko siebie sztućcówze srebra i stali nierdzewnej.Po zakończeniu programu wdozowniku znajdują się po‐zostałości detergentu.• Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.• Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐ży sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą sięobracać i są drożne.• Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.Nieprzyjemny zapach wurządzeniu.• Patrz „Czyszczenie wnętrza”.• Uruchomić program Machine Care ze środkiem od‐kamieniającym lub produktem do czyszczenia zmy‐warek.Osad z kamienia na naczy‐niach, w komorze zmywarki ipo wewnętrznej stronie jejdrzwi.• Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomusoli.• Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.• Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.• Użyć soli i ustawić regenerację zmiękczacza wodytakże w przypadku stosowania tabletek wieloskład‐nikowych. Patrz „Zmiękczacz wody”.kamieniającym do zmywarek.• Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należyoczyścić urządzenie odpowiednimi środkami czy‐szczącymi.• Spróbować użyć innego detergentu.• Skontaktować się z producentem detergentu.Matowe, odbarwione lub wy‐szczerbione naczynia.• Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylkoprzedmioty, które można myć w zmywarce.• Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐dunku koszy.• Delikatne naczynia należy umieszczać w górnymkoszu.POLSKI 27

Strona: 27

Patrz „Przed pierwszymużyciem”, „Codziennaeksploatacja” lub„Wskazówki i porady”, abyznaleźć inne możliweprzyczyny.12. DANE TECHNICZNEWymiary Szerokość / wysokość /głębokość (mm)446 / 818 - 898 / 550Podłączenie do sieci elek‐trycznej 1)Napięcie (V) 220 - 240Częstotliwość (Hz) 50Ciśnienie doprowadzanejwodyMin. /maks. bar (MPa) 0. 8)Dopływ wody Zimna lub ciepła woda 2) maks. 60°CPojemność Liczba kompletów naczyń 9Pobór mocy Tryb czuwania (W) 5. 0Tryb wyłączenia (W) 0. 501) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐nych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.12. 1 Łącze do bazy danych UEEPRELKod QR znajdujący się na etykiecie zoznaczeniem klasy energetycznej, którądołączono do urządzenia, zawiera łączedo strony internetowej umożliwiającejrejestrację urządzenia w bazie danychEU EPREL. Należy zachować etykietę zoznaczeniem klasy energetycznej wrazinstrukcją obsługi i innymi dokumentamidostarczonymi wraz z urządzeniem wcelu ewentualnego wykorzystania wInformacje o wydajności urządzeniamożna znaleźć w bazie danych UEEPREL, korzystając z łącza https://eprel. ec. europa. eu i podając nazwęmodelu oraz numer produktu, któremożna znaleźć na tabliczceznamionowej urządzenia. Patrz rozdział„Opis urządzenia”.Więcej szczegółowych informacji natemat etykiety z oznaczeniem klasyenergetycznej można znaleźć na stroniewww. theenergylabel. eu.13. OCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolemnależy poddać utylizacji. Opakowanieurządzenia włożyć do odpowiedniegopojemnika w celu przeprowadzeniarecyklingu. Należy zadbać o ponowneprzetwarzanie odpadów urządzeńelektrycznych i elektronicznych, abychronić środowisko naturalne orazludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucaćurządzeń oznaczonych symbolemrazem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktuponownego przetwarzania lubskontaktować się z odpowiednimiwładzami miejskimi.28

Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Edw 1100

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Edw 1100

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konserwacji Electrolux Edw 1100