Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11

Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11 jest certyfikatem przyznawanym przez firmę Hayley Group, który potwierdza, że produkty te są zgodne z wymogami europejskimi i spełniają wymagane normy bezpieczeństwa. Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley HR11 oznacza, że produkty zostały poddane rygorystycznym testom, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości. Produkty są wytrzymałe i wyprodukowane zgodnie z wymogami branżowymi, dzięki czemu mogą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i trwałości. Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley HR11 jest ważna dla wszystkich klientów, ponieważ gwarantuje, że ich produkty są bezpieczne i odpowiednio wyprodukowane.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B . - znak krajowy). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 • deklaracja zgodności WE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych - więcej kliknij >>
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - więcej kliknij >>
 • krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nie obowiązujący) - więcej kliknij >> 
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych - więcej kliknij >>
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • deklaracja zgodności WE - wystawiana jest np, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE – szczegóły menu DYREKTYWY)
 • deklaracja zgodności UE - wystawiana np. dla dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE, dyrektywy radiowej 2014/53/UE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE, rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej ŚOI 2016/425, dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE, dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE, dyrektywy wind/dźwigów 2014/33/UE, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426, dyrektywy urządzeń ważących 2014/31/UE, dyrektywy fajerwerków 2013/29/UE, dyrektywy środków wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności UE - wystawiana dla wyrobów podlegających rozporządzeniu 2017/745 i 2017 /746 – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wyrobów budowlanych – CPR – 305/2011– szczegóły menu DYREKTYWY
 • krajowa deklaracja zgodności - wystawiana dla wyrobów podlegających starym przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B)
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych(wystawiana dla wyrobów podlegających pod znakowanie B zgodnie z Dz. U. 16. 1966 oraz Dz. 18. 1233– szczegóły menu DYREKTYWY)
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

  Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

 • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model... )
 • odniesienie do przepisów zasadniczych
 • odniesienie do przepisów szczegółowych
 • oświadczenie zgodności
 • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)
 • Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

  Wystawienie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest zadaniem nie łatwym. Prócz dokonania odpowiedniego wyboru przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia lub odpowiednich Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, należy dokonać niezwykle żmudnego i trudnego wyboru przepisów szczegółowych czyli aktualnych norm zharmonizowanych. Wszystkie informacje należy zawrzeć w dokumencie „deklaracji” pamiętając o zastosowaniu wszystkich reguł zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia i w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (nie zapominając również o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

  Należy także pamiętać, że przy korzystaniu z kilku przepisów zasadniczych wystawia się jeden dokument deklaracji, zawierający postanowienia wszystkich dyrektyw. Najtrudniejsze jest to w przypadku wystawiania deklaracji dla maszyn, ponieważ starą dyrektywę 2006/42/WE, łączymy z młodszymi dyrektywami takimi jak niskonapięciowa 2014/35/UE lub kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  W żadnym wypadku jednak nie wolno nam rozszerzać deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych o inne dyrektywy Nowego Podejścia. Najlepszym przykładem wyrobu, na który należy wystawić deklarację zgodności WE / UE oraz deklarację właściwości użytkowych jest brama garażowa. W związku, że brama jest wyrobem budowlanym wystawiamy na nią deklarację właściwości użytkowych. W związku, że brama zasilana jest prądem, ma elektronikę, mechanikę, sterownie radiowe, pozostałe dyrektywy (2014/30/UE. 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/53/UE, 2011/65/UE) umieszczamy w dokumencie deklaracji zgodności WE/UE.


 • Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
 • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.
 • Dyrektywy nowego podejścia nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu lub do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE. Jest to jeden z etapów procesu oceny zgodności, który kończy się nadanie znaku CE na wyrób. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. W chwili podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa.

  Jak długo powinno się przechowywać deklarację zgodności?

  Deklaracja zgodności musi być przechowywana przez okres 10 lat od daty wprowadzenie wyrobu na rynek. Dla niektórych wyrobów okres ten może się zmienić. Za przechowanie odpowiedzialny jest producent lub upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę w UE. Dla wyrobów importowanych odpowiedzialność ta spoczywa na importerze.

  Jeżeli produkt podlega pod kilka dyrektyw nowego podejścia, to producent lub upoważniony przedstawiciel wystawia jedną deklarację zgodności. Deklaracje zgodności muszą być udostępnione na żądanie organów nadzoru rynku. Dla wyrobów tj. :

  • maszyny,
  • urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
  • przyrządy pomiarowe,
  • rekreacyjne jednostki pływające,
  • dźwigi,
  • systemy kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych
  • elementy Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym

  jest obowiązek przekazywania deklaracji zgodności razem z wyrobem.

  Jakie informacje musi posiadać deklaracja zgodności?

  Wzór deklaracji zgodności zawarty jest w Załączniku III do Decyzji nr 768/2008/UE lub w odpowiednich unijnych przepisach harmonizacyjnych. Podczas wystawiania deklaracji zgodności pomocna może być norma EN ISO 17050-1, która dotyczy ogólnych wymagań podczas jej wystawiania.

  Deklaracja zgodności powinna zawierać co najmniej:

  1. Numer identyfikujący wyrób.
  2. Nazwę i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
  3. Oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
  4. Dane identyfikacyjne produktu umożliwiające jego identyfikowalność.
  5. Wszystkie zawarte unijne przepisy harmonizacyjne, które produkt musi spełniać.
  6. Nazwa oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności.
  7. Wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane, jeśli to stosowne.
  8. Data i miejsce wydania deklaracji oraz podpis i stanowisko upoważnionej osoby.

  Należy pamiętać, że dla danego wyrobu w przepisach prawnych mogą być dodatkowe wymagania dotyczące zawartości deklaracji zgodności.

  Kto wydaje deklaracje zgodności?

  Deklaracja zgodności CE to dokument, który może wydać wyłącznie producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Przedstawicielem producenta może być importer lub dystrybutor produktu, który opatruje go własnym logiem. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w deklaracji spoczywa na podpisującym go podmiocie. Producent nie tylko wydaje, ale i przechowuje deklarację na terenie UE. Ważne jest rozróżnienie deklaracji zgodności od certyfikatu zgodności lub innych dokumentów pochodzących z jednostek certyfikujących i badawczych. Nie są one tożsame z deklaracją zgodności producenta i nie stanowią podstawy do wydania znaku CE.

  Gdzie wydawana jest deklaracja zgodności?

  Nie istnieje żadna instytucja lub organ, w którym wydaje się deklarację zgodności. Ważne jest nie tyle gdzie, ile kto ją wydaje. Najczęściej producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel wydaje ją w siedzibie swojej firmy lub sporządza w biurze doradcy.

  • Akrotix 3000 - Deklaracja zgodności

   pdf159kB
  • Akrotix 3000 satyna - Deklaracja zgodności

   pdf159kB

   Akrylak 3000 Lakier półmat - Deklaracja zgodności

   pdf56kB

   Akrylit 3000 Grunt Koncentrat - Deklaracja zgodności

   pdf189kB

   Akrylit 3000 PW - Deklaracja zgodności

   pdf237kB

   Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 2

   pdf215kB

   Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 1

   pdf225kB

   EXTRA MAT - Deklaracja zgodności producenta

   pdf115kB

   Emakol 3000 - Deklaracja zgodności

   pdf307kB

   Farba Deweloperska - Deklaracja zgodności

   pdf169kB

   Farba Silikonowa BIO - Deklaracja zgodności producenta

   pdf55kB

   Gotowa Gładź Szpachlowa - Deklaracja zgodności

   jpg204kB

   Litbet 3000 - Deklaracja zgodności

   pdf173kB

   Podkład Uniwersalny - Deklaracja zgodności

   pdf219kB

   Polinak 3000 biały - Deklaracja zgodności

   pdf159kB

   Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 2

   pdf215kB

   Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 1

   pdf228kB

   Sigma Siloxan Topcoat - Deklaracja zgodności

   pdf85kB

   Sigmascan - Deklaracja zgodności WE

   pdf50kB

   Superlatex Classic (Ag+) - Deklaracja zgodności

   pdf250kB

  Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11

  Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Cabinets By Hayley Hr11